4 điểm khác biệt vui về dungquoc.com nên xem

4 điểm khác biệt vui về dungquoc.com nên xem

đánh giá vË th¿ dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

Sunshine Venicia Qu­n 2 đưãc giÛi chuyên bÝ b¿n đánh giá là s½ trß thành dñ án căn hÙ cao c¥p h¡ng sang ti¿p theo đưãc mß bán ß sàn b¥t đÙng s£n qu­n 2, cå kh£ năng là khu đô thË mÛi Thç Thiêm. Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc të chç đ§u tư thì dñ án này ocfn t¡o kh£ năng đưãc mß bán trưÛc c£ dñ án đã triÃn khai trưÛc đ¥y trong cùng vÛi khu - Riverfront Residences và nay gian chào bán dñ sáng vào quý 3 5 2019.

Đưãc xây dñng do chç đ§u tư lÛn m¡nh và uy tín vÁ b¥t đÙng s£n thành không chÉ chç đ§u tư mà ngay c£ Các Quý khách t¡o nhu c§u mua nh±m ß lâu dài cũng h¥p d«n chú trÍng tÛi đËa th¿ cça căn hÙ Sunshine Venicia qu­n 2. do v­y, bài vi¿t dưÛi đây, QuÑc Dũng Blog s½ chia s» l¡i Khách hàng Các thông tin trÍng điÃm t¡o liên thà l¡i vË trí cça dñ án xa l¡ ß Thç Thiêm này, hi vÍng s½ đem đ¿n Các thông tin hïu ích nh¥t dành cho quý vË.

đËa th¿ cça dñ án Sunshine Thç Thiêm ß đâu?

chung cu sunshine venicia quan 2

Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc thì căn hÙ Sunshine Thç Thiêm t¡o đËa th¿ tÍa l¡c ß Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM. Như Quý khách cũng đÁu bi¿t, Thç Thiêm là mÙt khu đô thË mÛi cça qu­n 2 nói khác biÇt và là trung tâm hành chánh l¡ cça TP HCM kà chung, cao c¥p cça khu vñc đô thË này sánh ngang VÛi cao c¥p cça Nhïng khu đô thË khác trong sÑ khu vñc.

Thç Thiêm vÑn đưãc sí dång VÛi chéc năng chánh là bÕ sung thêm Các dñ án chéc lñc đ³ng c¥p nh¥t mà khu vñc qu­n 1 hiÇn chưa có. Và như v­y, Sunshine Venicia qu­n 2 trß ra căn hÙ chung cư chéa đñng vË th¿ h¥p d«n, là “ trung tâm cça trung tâm mÛi”.

Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM thuÙc m·t tiÁn cça Đ¡i lÙ Vòng Cung, ngay c¡nh h§m Thç Thiêm. bßi v­y, Sunshine Venicia n±m ngay hàng lo¡t siêu ph©m cao c¥p cça qu­n 2 như: Empire City (Keppel Land), Eco Smart City (Lotte), Sala Đ¡i Quang Minh, The Metropole, Thç Thiêm Xi, The Riverin,...

QuÑc Dũng Blog đánh giá Các ch× Vưãt b­c vÁ đËa th¿ cça chung cư Sunshine Qu­n 2

chung cu sunshine venicia

Theo nh­n xét cça Các chuyên gia BDS cũng như đánh giá chung cça QuÑc Dũng Blog thì Sunshine Venicia chéa đñng vË trí VÛi nhïng điÃm Vưãt b­c như:

- Thé nh¥t, vË th¿ thuÙc trung tâm cça mÍi thå k¿t nÑi

khi trß ra ngưÝi dân cça chung cư Sunshine Venicia Qu­n 2, quý ngưÝi dân s½ thu­n lãi và mau l¹ đi tÛi các ch× khác nhau như:

+ Qu­n 1: đi qua h§m Thç Thiêm ho·c qua c§u Thç Thiêm mÙt, c§u Thç Thiêm 2 chÉ kho£ng të 3-5 phút.

+ di chuyÃn tÛi khu đô thË C£ng Khánh HÙi ( qu­n 4): chÉ m¥t 3 phút thông qua h§m Thç Thiêm.

+ l¡i qu­n Bình Th¡nh: chÉ m¥t chëng 5 phút thông qua c§u Thç Thiêm mÙt.

+ Ti¿p c­n qu­n 7: khá tiÇn lãi và mau l¹ lúc qua h§m Thç Thiêm- NguyÅn thành thành. trong tương lai s½ t¡o thêm tuy¿n đưÝng c§u Thç Thiêm 4 - đưÝng NguyÅn Văn Linh.

+ đi l¡i Các tiÇn ích cao c¥p, trung tâm thương m¡i, khu văn phòng cao c¥p: ChÉ trong të 3-5 phút.

- Thé 2, bưÛc view đ¹p mang l¡i cách nhìn đáng giá “ triÇu đô”

Theo QuÑc Dũng Blog c­p nh­t thì ß Sunshine Venicia qu­n 2, 100% Nhïng căn hÙ cao c¥p cça dñ án đÁu s½ t¡o bưÛc view tuyÇt đÉnh xéng đáng t§m nhìn triÇu đô lúc nhìn vÁ phái qu­n mÙt, sông lÛn Sài Gòn. khá ít dñ án t¡i trung tâm thành phÑ đ¿n t¡o thà sá hïu khu đ¥t VÛi nhiÁu lãi th¿ như nhiên. ĐÑi vÛi t§m nhìn này, Quý khách s½ đưãc tr£i nghiÇm và hưßng thå điÁu kiÇn sinh sÑng tuyÇt đÑi thoáng mát, trong sÑ lành dù b¥t cé thÝi điÃm nào trong sÑ ngày ngay ß chính căn hÙ chung cư cça mình.

- Thé ba, vÁ m·t b±ng bÝ b¿n bán nhÝ vË th¿ cça dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

sunshine venicia quan 2

Theo kh£o sát cùng cça QuÑc Dũng Blog thì m·t b±ng giá bán cça Các dñ án t¡i khu Thç Thiêm tính đ¿n thÝi kó hiÇn t¡i là https://dungquoc.com/du-an/sunshine-venicia/ 4500 USD/m2. tëng 5, m·t b±ng bÝ b¿n bán s½ tăng trưÝng chëng > 25% ( të chëng 2-3 5 trß tÛi đây).

VÛi chu×i H¡ t§ng đưãc quy ho¡ch bài b£n như c§u Thç Thiêm mÙt, 2,3,4 đang đưãc xây đà g¯n k¿t VÛi nhïng tuy¿n đưÝng khác nhau trong thành phÑ s½ khi¿n cho kho£ng cách k¿t nÑi đ¿n toàn bÙ ch× të căn hÙ chung cư cao c¥p qu­n 2 này trß nên vô cùng tiÇn ích. Và nhÝ v¥n đÁ ©n chéa lÙ trình thông thoáng thì tình tr¡ng bË Ã¹n t¯c giao thông s½ khá hi¿m lúc x£y nên. Và thu hút, QuÑc Dũng Blog ch¯c h³n, lúc sinh sÑng ngay t¡i trung tâm Thç Thiêm thì t¥t c£ toàn bÙ cơ sß v­t ch¥t të bán l» hay vui chơi, gi£i trí, trung tâm kinh doanh đÁu t¡o đ§y đç đà Giúp phåc vå Khách hàng t¡i khu vñc này như Central Plaza - chu×i thương m¡i sau lòng đ¥t, chç hát Opera, chu×i tiÇn ích Cresent Bolevard, Central Lake, hÓ trung tâm.

trên đây là Nhïng đánh giá vÁ vË th¿ cça dñ án căn hÙ Sunshine Venicia cça QuÑc Dũng Blog, hi vÍng s½ mang tÛi thå hïu ích dành cho Quý khách, chç đ§u tư.

Go to top