Những câu thường hỏi về khu do thi Halong Marina VNREP

Những câu thường hỏi về khu do thi Halong Marina VNREP

nhà đ§u tư dñ án Halong Marina là ai?

đëng chÉ chéa đñng 1 vË trí đ¯c đËa, 1 khu đ¥t xây vô cùng rÙng lÛn m¡nh, tr£i dài trên Bãi Cháy, khu vñc biÃn xinh đ¹p nh¥t H¡ Long, dñ án Halong Marina còn làm Nhïng Khách hàng và Nhïng chç đ§u tư tò mò vÁ nhà đ§u tư, đơn vË đang đ§u tư và xây dñng dñ án đÓ sÙ này.

v­y chung cư Halong Marina bßi chç đ§u tư gì thñc hiÇn? đáng tin c­y cça nhà đ§u tư ra sao? Nhïng h¡ng måc quy ho¡ch ß dñ án Halong Marina đưãc thñc hiÇn như nhiên nào? đ¥y là Nhïng viÇc mà Nhïng Khách hàng dñ án Halong Marina đang có sñ chú trÍng lÛn m¡nh.

Chia s» të Các chuyên gia VnRep ß bài vi¿t này, đÙi ngũ chuyên gia VnRep s½ Giúp Quý khách l§n lưãt gi£i đáp Các th¯c m¯c liên quan trong sÑ Nhïng chç đÁ sau đây, hi vÍng Quý khách s½ có thêm nhiÁu nguÓn tài liÇu tham kh£o giá trË.

khu do thi halong marina

chç đ§u tư dñ án Halong Marina là ai?

Đưãc đ§u tư phát triÃn ĐÑi vÛi 1 khu vñc đô thË tiên ti¿n văn minh, và xéng cái đ³ng c¥p, dñ án Halong Marina đưãc áp dång bßi t­p đoàn BIM Group đ§u tư và phát triÃn ngay ß vË th¿ trung tâm Bãi Cháy, thuÙc đËa ph­n thành phÑ biÃn H¡ Long.

Đưãc ra l­p të năm 19994, Halong Marina BIM Group là mÙt trong Các t­p đoàn BDS đa quÑc gia hiÇn đang khai thác lÛn thË trưÝng trong nưÛc và quÑc t¿ VÛi r¥t nhiÁu dñ án đÓ sÙ. nhà đ§u tư dñ án có trå sß to¡ l¡c t¡i t§ng 1 toà nhà Green Bay, Hoàng QuÑc ViÇt, Hùng Th¯ng, H¡ Long, Qu£ng ninh, r¥t mÛi đËa th¿ mà siêu dñ án Halong Marina đang đưãc triÃn khai phát triÃn.

phía c¡nh đó, chç đ§u tư còn đ·t mÙt sÑ văn phòng và chi nhánh t¡i Nhïng khu khác, tiêu biÃu đó chánh là khu t§ng 3 toà chç Syrena to¡ l¡c t¡i sÑ 51 Xuân DiÇu, Tây hÓ, Hà NÙi.

l¡i VÛi thË trưÝng BDS du lËch nghÉ ngơi ViÇt Nam, t­p đoàn thương hiÇu này không chÉ ©n chéa quù đ¥t trË giá t¡i thành phÑ H¡ Long, Qu£ng toàn mà còn t¡o mÛi năm triÇu m2 quù đ¥t s¡ch tr£i dài hơn kh¯p Các khu vñc mà đang d§n đưãc khai thác m¡nh m½.

Các đÑi tác mà đơn vË này chÍn làm đÑi tác đÁu là Nhïng tên tuÕi d«n đ§u hơn sàn b¥t đÙng s£n quÑc t¿, cå kh£ năng, ß villa Halong Marina, đơn vË này đã có thå thích hãp tác cùng mÙt sÑ danh ti¿ng có uy tín đình đám như: InterContinental Hotels Group PLC (IHG), Ascott Limited, Holiday Inn, Langham Hotels & Resort,…

khu do thi halong marina

nói đ¿n sàn đ§y kh£ năng này, nhà đ§u tư khu đô thË Halong Marina xu¥t s¯c vưãt qua hàng trăm đÑi thç nh±m t¡o kh£ năng sß hïu các khu đ¥t tuyÇt đÉnh trong đ¥y Halong Marina t¡o 287ha quy ho¡ch, căn hÙ chung cư Halong Marina có l¡i 155ha phát triÃn.

dña đ¥y, danh ti¿ng và t§m £nh hưßng cça Nhïng siêu đô thË này trong tương lai s½ t¡o tác đÙng danh nói l¡i sñ phát triÃn cça nÁn kinh t¿ ngành công nghiÇp đëng khói t¡i Nhïng tÉnh nên trung tâm này.

VÛi dñ án Halong Marina, nhà đ§u tư dñ sáng s½ tung ra 1 khu vñc đô thË tÕ hãp phong phú Các hình théc du lËch nghÉ dưáng và vui chơi VÛi sÑ vÑn đ§u tư lên l¡i 2 t÷ USD, đãi s½ mang l¡i Nhïng sñ bùng nÕ cho Các Quý khách hàng t¡i nhà phÑ Halong Marina.

Thông tin vÁ dñ án Halong Marina

Đưãc thñc hiÇn VÛi quy mô rÙng đ¿n 287ha, Halong Marina đưãc chç đ§u thiên thñc hiÇn ngay t¡i vË th¿ trung tâm Bãi Cháy, và giáp ranh đ£o Tu§n Châu. Halong Marina chéa đñng 3.8km đưÝng bÝ biÃn vô cùng đ¯c đËa.

Lãi dång Nhïng đ·c điÃm đó, dñ án Halong Marina đưãc xây VÛi hình hài 1 khu vñc đô thË hoàn chÉnh t¡o ho¡t đÙng s§m u¥t tña thành phÑ Sydney, nưÛc Úc. Theo đó, Các nhu c§u sinh sÑng – khi¿n viÇc – vui chơi gi£i trí đÁu đưãc phåc vå đ§y đç. VÛi Halong Marina, Quý khách t¡o kh£ năng tr£i nghiÇm hÇ sinh thái cao c¥p, đưãc thi¿t k¿ dña trên c£m héng cça nên phÑ Barcelona, Tây Ban Nha.

Nhïng h¡ng måc chç ß đưãc áp dång t¡i dñ án Halong Marina bao gÓm: khu vñc cao t§ng t¡o chung cư cao c¥p, chung cư thông t§ng Penthouse, và khách s¡n chu©n 5-6 sao. t¡i khu th¥p t§ng bao gÓm Nhïng h¡ng måc như nhà phÑ, villa đ³ng c¥p và condotel.

du an halong marina

t¥t c£ s½ đưãc chia làm 5 khu áp dång ĐÑi vÛi thi¿t k¿ t¡o sñ đan xen giïa Nhïng h¡ng måc chç t¡i l«n hÇ thÑng cơ sß https://vnrep.com/halong-marina/ v­t ch¥t, khu vñc vui chơi gi£i trí, đem l¡i nhïng sñ hưßng thå lý tưßng dành cho Các du khách.

HiÇn t¡i, đã có mÙt sÑ phân khu kinh doanh, chung cư cao c¥p, và khu vui chơi đã đưãc nhà đ§u tư ti¿n hành bàn giao. Còn Các h¡ng måc còn l¡i hiÇn cũng đã d§n đi vô ho¡t đÙng và ti¿n hành khai thác Nhïng kh£ năng du lËch t¡i đây.

Quý khách hàng đang có nhu c§u đ§u tư t¡o kh£ năng tham kh£o kho£n ti¿t Nhïng nÙi dung liên quát l¡i bÝ b¿n bán căn hÙ Halong Marina ß đây.

Ngoài Nhïng thông tin hơn, Quý khách hàng đang có sñ chú ý tÛi Halong Marina có thà ti¿p tåc tham kh£o thêm Các bài vi¿t nh­n đËnh khác cça Nhïng chuyên gia VnRep chúng tôi ß đây ho·c liên hÇ trñc ti¿p ĐÑi vÛi chúng tôi đà nh­n đưãc sñ tư v¥n t­n tình và kinh ti¿t vÁ Dòng s£n ph©m này.

Go to top