Những điều nên biết khi lựa chọn mua shophouse Eco Charm PiRealtor

Những điều nên biết khi lựa chọn mua shophouse Eco Charm PiRealtor

m¡ng lưÛi tiÇn ích dñ án Eco Charm Đà Nµng đưãc c¥u trúc như v­y nào?

sau lúc thành công ĐÑi vÛi hàng lo¡t Các Dòng s£n ph©m BDS ß tÉnh Thanh Hoá và Bình ĐËnh, l¡ đây, t­p đoàn FLC vëa l¡ cho thành m¯t dñ án FLC Eco Charm Đà Nµng ĐÑi vÛi quy mô quy ho¡ch g§n 60ha. dñ án đang nh­n đưãc sñ chú ý të phía Quý khách hàng ĐÑi vÛi 1 hÇ thÑng tiÇn ích đ§y NÕi trÙi.

k¿t c¥u cơ sß v­t ch¥t dñ án Eco Charm gÓm Nhïng gì? M­t đÙ diÇn tích bÑ trí Các h¡ng måc ß dñ án nên sao? vË trí biÇt thñ Eco Charm ß đâu? là Các viÇc të dñ án l¡ cça t­p đoàn FLC đang đưãc Các Quý khách chú ý Đôi nét nhiÁu nh¥t.

ĐÑi vÛi bài vi¿t đưãc chia s» të Các chuyên gia PiRealtor t¡i đây, chúng tôi s½ Nh­n xét Nhïng v¥n đÁ xoay quanh Nhïng thi¿t k¿ tiÇn nghi t¡o t¡i dñ án Eco Charm Đà Nµng, hi vÍng đây s½ là nguÓn tài liÇu tham kh£o hïu ích Giúp Quý khách có kh£ năng tìm ki¿m và chÍn cho mình 1 điÃm sÑng nghÉ ngơi thích hãp.

thi¿t k¿ m¡ng lưÛi tiÇn nghi t¡i dñ án FLC Eco Charm

ĐÑi vÛi quy mô quy ho¡ch g§n 60ha, dñ án Eco Charm Đà Nµng đưãc chç đ§u tư sí dång chëng 67% phéc diÇn tích đà c¥u trúc điÁu kiÇn sinh sÑng và Các tiÇn ích đáp éng cho cuÙc sinh sÑng cça cÙng đÓng ngưÝi dân và du khách.

trong sÑ đ¥y, c¥u trúc Các cơ sß v­t ch¥t đưãc l¯p như sau: 5.2ha dành cho Nhïng thi¿t k¿ Nhïng h¡ng måc kinh doanh, 18,6ha đưãc sí dång cho v¥n đÁ c¥u trúc tiÇn nghi công cÙng, và 13,9ha là diÇn tích đà l¯p H¡ t§ng giao thông nÙi khu.

m¡ng lưÛi tiÇn nghi ß nhà phÑ Eco Charm đưãc ưu tiên xây mang đ­m phong cách tñ nhiên cây xanh mát m» trong sÑ lành. dña đËa th¿ đơn gi£n, to¡ l¡c ngay vùng biÃn hoang sơ lưu giï đ§y giá trË và nguÓn tài nguyên tñ nhiên phong phú, đây chính là ưu th¿ đ·c biÇt trÍng tâm cça chç đ§u tư trong v¥n đÁ thi¿t k¿ Các cơ sß v­t ch¥t ß dñ án FLC Đà Nµng.

BiÃu tưãng cça Các tiÇn nghi ß đây đó chính là khu vñc sân Golf đưãc c¥u trúc mang đ³ng c¥p quÑc tiÅn đưãc phç non bßi Các th£m cÏ tươi mát, là điÃm thư thái hoàn mù dành cho Nhïng quý ông và https://pirealtor.net/eco-charm-da-nang/ b¡n bè.

Eco Charm Đà Nµng thu­n tiÇn trong sÑ viÇc khai thác kh£ năng du lËch biÃn nhÝ vË trí đ¯c đËa cách bÝ biÃn 200m, kÁ c¡nh bãi t¯m Sơn Thçy, an Bàng, đÁu là Nhïng bãi biÃn nÕi ti¿ng nơi đây đưãc ưa thích.

Đan xen vô Nhïng cơ sß v­t ch¥t tñ v­y đó chánh là Các thi¿t k¿ m·t nưÛc Vưãt b­c t¡o công mĩ sinh thái, công mĩ văn hoá vun l§n Чu tiên có m·t t¡i ViÇt Nam đưãc áp dång ĐÑi vÛi diÇn tích rÙng 2.4 ha.

KÁ c¡nh đ¥y còn có khu vñc BBQ ngoài trÝi, con đưÝng điêu kh¯c ngoài trÝi, đưÝng hoa phưãng, đÁu là Nhïng cơ sß v­t ch¥t tràn đ§y môi trưÝng tñ th¿ hiÇn hïu, mà Quý khách t¡o thà tha hÓ t­n hưßng.

thiÇn nhiên không thà thi¿u ß khu vñc đô thË s§m u¥t này đó chính là k¿t c¥u t¡i khu trung tâm kinh doanh, Shophouse, siêu thË, cùng Các bÙ môn vui chơi tiêu chu©n năm sao mang l¡i thå phong phú trong sÑ Các hình théc tiÇn nghi, có thà đáp éng ngay đòi hÏi cça Quý khách.

Clubhouse tiên ti¿n cao c¥p ĐÑi vÛi khu tiÇc ngoài trÝi, khu thà thao tÕ phù hãp, bà bơi, Kid Zone nơi vui chơi dành tr» em giàu ch¥t nhân văn cho Nhïng ngưÝi dân nhí, tÕ phù hãp nhà hàng, chu×i cía hàng ©m thñc, quán cà phê, bà chèo thuyÁn Kayak,… cũng là Nhïng tiÇn nghi đưãc quan tâm chú trÍng thñc hiÇn t¡i khuôn mĩ nÙi khu mà Quý khách hàng t¡o thà thëa hưßng ngay t¡i khuôn mĩ nÙi khu dñ án.

TÕng quan vÁ vË trí dñ án Eco Charm Đà Nµng

dưÛi Các chia s» vÁ tiÇn nghi Shophouse Eco Charm, Khách hàng t¡o kh£ năng tham kh£o thêm Các đ·c điÃm vË trí mà dñ án FLC Eco Charm đang chéa đñng.

Cå kh£ năng, dñ án có đËa th¿ to¡ l¡c ngay cía sông Cu Đê thuÙc qu­n Liên ChiÃu, thành phÑ Đà Nµng. điÃm đây chánh là ch× liên k¿t vùng quan trÍng lúc t¡o thå hiÇn hïu cça 4 tuy¿n đưÝng giao thông huy¿t m¡ch, bao gÓm: Hành lang tài chính Đông Tây, QuÑc lÙ 1A, đưÝng NguyÅn T¥t Thành và cao tÑc Liên ChiÃu - Dung Qu¥t.

©n chéa vË th¿ lưng giáp núi, m·t bưÛc biÃn và dÓi dào nguÓn tài nguyên tñ v­y, vË th¿ dñ án đưãc thëa hưßng c£ vÁ Các trË giá sinh sÑng l«n tiÁm năng xây dñng. VÛi sñ linh ho¡t cça các tuy¿n đưÝng, viÇc áp dång liên k¿t khu vñc và k¿t nÑi giao thông đưãc diÅn thành đ·c biÇt đơn gi£n.

ChÉ VÛi 5-25 phút đi, Quý khách hàng t¡o kh£ năng ti¿p c­n khu sân bay Đà Nµng, ga Đà Nµng, trung tâm hành chính, bÇnh viÇn ung bưÛu, b¿n xe thành phÑ, khu công nghÇ thông tin, khu vñc đô thË Tây B¯c, và hàng lo¡t Nhïng khu resort, bãi biÃn đ¹p. chç hàng, Các lo¡i hình vui chơi gi£i trí nghÉ ngơi hiÇn hïu.

hơn đây là 1 sÑ thông tin vÁ dñ án FLC Eco Charm Đà Nµng đưãc phéc thích hãp të Nhïng chuyên gia PiRealtor Team. Nhïng Khách hàng đang có thå chú ý l¡i dñ án mÛi này t¡o thà tham kh£o thêm Nhïng nÙi dung bài vi¿t khác đưãc chúng tôi c­p nh­t thưÝng xuyên ß đây ho·c liên hÇ trñc ti¿p nh±m đưãc h× trã t­n tình.

Go to top