tap doan Sunshine: một ý định đơn giản tạo nên thành công lớn

tap doan Sunshine: một ý định đơn giản tạo nên thành công lớn

Sunshine Diamond River Qu­n 7 ©n chéa vË trí " ch¯c "

Sunshine Diamond River là dñ án mÛi cça chç đ§u tư Sunshine Group đưãc ra m¯t trong nay gian mÛi đây, VÛi quy mô r¥t lÛn m¡nh tÍa l¡c ß Qu­n 7, đãi s½ mang l¡i đưãc nhiÁu tÑ ch¥t ng¡c nhiên cho Khách hàng. Sao tÛi t¡o kh£ năng nh¯c h³n dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7 đ¿n tiÁm năng, có kh£ năng nói h³n đËa th¿ dñ án là càng trong Các y¿u tÑ d«n đ§u làm cho dñ án trß thành t¡o séc thu hút như th¿.

dưÛi đây SaleReal s½ đưa ra thông tin cũng như Nh­n xét thêm vÁ m·t vË th¿ dñ án Sunshine Diamond River nh±m Khách hàng có kh£ năng n¯m b¯t rõ hơn, hiÃu kĩ hơn trưÛc lúc đưa ra quy¿t đËnh lña chÍn khi¿n sÑng hay đ§u tư hãp lý.

đËa th¿ n±m Sunshine Diamond River Qu­n 7 t¡i đâu?

dñ án Sunshine Diamond River đang gây nên càng cơn sÑt đ·c biÇt to lÛn hơn sàn BDS khu vñc Nam Sài Gòn và cå thà là khu vñc Qu­n 7, ĐÑi vÛi quy mô đ·c biÇt to lÛn VÛi tÕng diÇn tích lên tÛi 11 ha, cùng vÛi đó là 12 block đưãc xây dñng và cung c¥p ra sàn 3.125 căn hÙ cao c¥p.

ĐÑi vÛi vË trí tÍa l¡c ngay ß đưÝng Đào Trí, thuÙc Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. Đây là dñ án thé 2 đưãc chç đ§u tư triÃn khai ngay ß Qu­n 7 và dñ án gì cũng chéa đñng càng vË trí đ¯c đËa. Qu­n 7 là mÙt trong Nhïng khu vô cùng xây dñng và s§m u¥t t¡i khu thành phÑ HÓ Chí Minh ĐÑi vÛi đông đúc dân cư an cư mÍi đÁu là Các ngưÝi giàu có, tiên ti¿n và văn minh.

đëng Các v­y, dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7 còn tÍa l¡c trong khu t¡o Cơ sß h¡ t§ng giao thông vô cùng xây dñng nên ngưÝi dân t¡i dñ án s½ t¡o thà g¯n k¿t giao thông đ·c biÇt linh ho¡t và thu­n lãi mà không ph£i tÑn quá nhiÁu t¡i gian, và v¥n đÁ đi tÛi cũng s½ đëng bË c£n trß do v¥n đÁ k¹t xe và ng­p låt bßi nhân tÑ này hoàn toàn không hÁ x£y ra.

dñ án đưãc bao bÍc do Nhïng tuy¿n đưÝng như NguyÅn Văn Linh, Huónh T¥n Phát, NguyÅn thành ra, NguyÅn Văn Quý,... Đa sÑ đÁu là Nhïng tuy¿n đưÝng rÙng rãi, Nhïng tuy¿n đưÝng này đã Khi¿n cho H¡ t§ng t¡i khu trß ra đÓng bÙ, tiên ti¿n VÛi mÙt hÇ thÑng giao thông dày đ·c.

dñ án Sunshine Diamond River có thà k¿t nÑi thu­n lãi

VÛi vË th¿ đ¯c đËa to¡ l¡c trên m·t tiÁn đưÝng Đào Trí, qu­n 7, căn hÙ Sunshine Diamond River là dñ án t¡o r¥t các ưu điÃm NÕi trÙi đưãc thëa hưßng të chu×i giao thông đÓ sÙ hiÇn hïu t¡i đây, Làm v¥n đÁ k¿t nÑi giao thông të căn hÙ cao c¥p Sunshine Diamond River quan 7 SaleReal qu­n 7 đ¿n Nhïng khu xung quanh đưãc diÅn thành đ·c biÇt thu­n lãi.

đ·c biÇt là thå hiÇn hïu cça Các tuy¿n đưÝng như: NguyÅn ThË Th­p, Huónh T¥n Phát, NguyÅn Lương B±ng, NguyÅn Văn Linh, c§u Tân Thu­n, Phú Mù,... Và dưÛi đây s½ là nhïng k¿t nÑi cå kh£ năng, Quý khách có kh£ năng tham kh£o qua nh±m t¡o thà m¥y đưãc thå g¯n k¿t thu­n tiÇn të dñ án:

- Të chung cư Sunshine Diamond River qu­n 7 tÛi khu đô thË Phú Mù Hưng chÉ m¥t chëng năm phút đi xe thông qua tuy¿n đưÝng huy¿t m¡ch NguyÅn Văn Linh.

- Të dñ án Sunshine Diamond River l¡i khu vñc qu­n 2, qu­n 9, khu vñc công nghÇ cao, khu đô thË mÛi Thç Thiêm, Th¡nh mù Lãi, Nam R¡ch Chi¿c thì t¡o khá nhiÁu tuy¿n đưÝng nh±m đi, như c§u Phú Mù, H§m Thç Thiêm,... mÍi đÁu có thà thu­n lãi lưu thông, nh­n đưãc sñ g¯n k¿t mau chóng cho Quý khách hàng, vô Nhïng khung giÝ cao điÃm v«n khá là dÅ đi, thành Khách hàng có thà an tâm.

- Të chung cư Sunshine Diamond River qu­n 7 l¡i qu­n 5, qu­n 3, qu­n 1, thông qua tuy¿n đưÝng NguyÅn ThË Th­p chÉ m¥t chëng 10 phút di chuyÃn.

bên c¡nh v¥n đÁ k¿t nÑi thu­n tiÇn đ¿n Nhïng khu vñc trung tâm, thå hiÇn hïu cça Các tuy¿n đưÝng này còn Làm ngưÝi dân Sunshine Diamond River Qu­n 7 có thà đơn gi£n g¯n k¿t tÛi hàng lo¡t Các tiÇn ích hiÇn đ¡i và đ³ng c¥p quanh dñ án.

ChÉ ĐÑi vÛi t¡i gian di chuyÃn të 5-10 phút, Quý khách t¡o kh£ năng ti¿p c­n ngay l¡i Nhïng siêu thË, nhà hàng, khu vñc vui chơi, trung tâm kinh doanh như: Big C, Crescent Mall, Vivo, Lotte Mart, Adora, The Coffee House, White House,...

Ho·c Các khu trưÝng hÍc quÑc tiÅn hiÇn hïu như: Hàn QuÑc, Đài Loan, Nh­t B£n, RMIT,

bÇnh viÇn quÑc t¿ ViÇt – Pháp, bÇnh viÇn tim Tâm Đéc, bÇnh viÇn Đa Khoa Qu­n 7,...

hiÇn ß, Nhïng tuy¿n đưÝng vây quanh căn hÙ qu­n 7 đang đưãc tích tuyÇt hoàn thiÇn viÇc nâng c¥p mß rÙng. trong sÑ đó t¡o tuy¿n đưÝng Huónh T¥n Phát, NguyÅn Hïu ThÍ, Lê Văn Lương VÛi bÁ m·t të 6-8 làn đưÝng.

CÙng thêm v¥n đÁ quy ho¡ch c§u Thç Thiêm 4 g¯n k¿t të khu đô thË mÛi Thç Thiêm l¡i đưÝng Huónh T¥n Phát, đã có thå góp ph§n danh nh¯c trong sÑ v¥n đÁ g¯n k¿t giao thông thu­n tiÇn ĐÓng thÝi Giúp thúc đ©y gia tăng trË giá b¥t đÙng s£n đáng kà t¡i khu vñc này mà Khách hàng ra t¡o sñ chú ý suy xét lúc có ý đËnh đ§u tư ß khu vñc Nam Sài Gòn cũng như t¡i chung cư Sunshine Diamond River qu­n 7.

Qua bài vi¿t phía hơn, Quý khách có kh£ năng m¥y đưãc Các tÑ ch¥t quan trÍng mà duankhunam đã liÇt kê thành, căn cé vào tÑ ch¥t vË trí đ¯c đËa như th¿, dñ án căn hÙ Sunshine Diamond River ch¯c ch¯n s½ là mÙt cơn sóng lÛn, đưãc Khách hàng ưa thích r¥t nhiÁu, hy vÍng Quý khách hàng có kh£ năng đưa nên đưãc sñ chÍn chánh xác nh¥t.

Go to top