15 điều quan trọng của nhatpham.net bạn nên biết

15 điều quan trọng của nhatpham.net bạn nên biết

Thông tin Đôi nét vÁ dñ án Feliz En Vista Qu­n 2

Feliz En Vista là dñ án xa l¡ cça t­p đoàn Capitaland t¡o l¡c trên tråc đưÝng Đ·ng Văn CÑng, dñ án gây thành ti¿ng vang lÛn t¡i khu Th¡nh Mù Lãi. sß hïu vË th¿ thu­n tiÇn cho v¥n đÁ k¿t nÑi giao thông, cùng đó là ©n chéa chu×i tiÇn nghi đÙc đáo, cao c¥p c¥p đang là Các nhân tÑ xây nên bÝ b¿n trí cho căn hÙ chung cư Feliz En Vista. Bài vi¿t này hãy cùng vÛi Nh­t Ph¡m & Các cÙng thå Tìm hiÃu kho£n ti¿t vÁ dñ án chung cư Feliz En Vista nhé.

vË trí Feliz En Vista ß đâu?

tÍa l¡c t¡i đËa th¿ đ¯c đËa hơn đưÝng Đ·ng Văn Công, trung tâm khu đô thË Th¡nh Mù Lãi. Đây đưãc coi là vË th¿ đ§y kh£ năng lúc 4 m·t cça dñ án đÁu ti¿p xúc VÛi m·t tiÁn đưÝng.

VÛi lÇ v­y 2 m·t ti¿p xúc VÛi 2 tuy¿n đưÝng lÛn m¡nh là Trương Văn Bang và Đ³ng Văn Công là 2 tuy¿n đưÝng lÛn m¡nh ß khu vñc Th¡nh Mù Lãi Làm dân cư an cư t¡i căn hÙ Feliz En Vista Capitaland đưãc g¯n k¿t giao thông mÙt t§m thu­n tiÇn nh¥t. t§m trung tâm Qu­n mÙt kho£ng 10 phút đi, t§m c§u Phú h£o kho£ng 10 phút, cao tÑc TP. hÓ Chí Minh - Long Thành - D§u Giây kho£ng 3 phút. đ·c biÇt liên k¿ khu vñc đô thË Thç Thiêm (trung tâm hành chánh l¡ cça thành phÑ) chÉ m¥t kho£ng https://nhatpham.net/du-an/feliz-en-vista/ 7 phút.

k¿t c¥u dñ án Feliz En Vista Qu­n 2

Feliz En Vista là chung cư đưãc c¥u trúc theo lÑi đ³ng c¥p Châu u, ĐÑi vÛi lãi th¿ là căn hÙ tÍa l¡c ven sông Sài Gòn. Feliz En Vista đưãc k¿t c¥u theo phong cách chào đà đem l¡i không gian an cư khoáng đ¡t cùng t§m nhìn lý tưßng cho t¥t c£ căn hÙ.

dñ án đưãc quy ho¡ch VÛi Các căn hÙ cao c¥p, dulex, dulex t¡o sân vưÝn, Penhouse, mÍi đÁu đưãc k¿t c¥u sang trÍng và tiên ti¿n. Đưãc nhà đ§u tư bàn giao và đÓng bÙ đưãc xây dñng bßi Nhïng thương hiÇu nÕi ti¿ng b­c nh¥t v­y giÛi, sµn sàng dÍn vô ß ho·cj cho thuê bao gÓm có: tç đà giày, tç qu§n áo, b¿p và máy nóng båi, vòi nưÛc và ch­u ría, thi¿t bË vÇ sinh, máy điÁu hòa, khóa cía thông minh,...

cùng vÛi đó là thå góp m·t cça trên 100 tiÇn ích nÙi khu, trong đó t¡o r¥t các tiÇn nghi, dËch vå l§n TrưÛc h¿t có m·t t¡i ViÇt Nam. k¿t phù hãp ĐÑi vÛi môi trưÝng non đưãc chç đ§u tư phát triÃn theo cách sinh sÑng non. Feliz En Vista là mÙt trong sÑ Nhïng dñ án đưãc cung c¥p chéng nh­n "tiêu tiêu chu©n ch¯c vÁ k¿t c¥u xanh".

tiÇn nghi căn hÙ Feliz En Vista

Là dñ án đ³ng c¥p đưãc chç đ§u tư Capitaland đ§u tư lÛn vÁ m¡ng lưÛi tiÇn nghi, góp ph§n nâng cao trË giá cça dñ án Feliz En Vista lên mÙt t§ng cao xa l¡ ĐÑi vÛi chu×i cơ sß v­t ch¥t phong phú, đ³ng c¥p VÛi nhïng tiÇn ích nÙi b­t l§n đ§u t¡o m·t t¡i ViÇt Nam.

Bãi biÃn nhân t¡o cùng khu vñc gi£i trí thçy cũng là tiÇn nghi t¡o ra nét đ·c s¯c cho Feliz En Vista Qu­n 2, mang đ¿n cho ninh kh£ năng dân cư đëng khí biÃn ngay ß chánh khuôn mĩ dñ án ĐÑi vÛi làn nưÛc trong xanh, bãi cát tr¯ng k¿t hãp ĐÑi vÛi hÇ thÑng cây xanh mang l¡i cho ngưÝi dân Nhïng giây phút nghÉ dưáng hoàn h£o ngay ß chính căn hÙ cça mình.

SuÑi nưÛc nóng quanh 5, đây cũng là mÙt tiÇn nghi Vưãt b­c mà ít dñ án gì cùng ph§n khúc nh­n đưãc.

Là mÙt dñ án đưãc thi¿t k¿ theo phong cách resort 5 sao đ³ng c¥p quÑc tiÅn VÛi hÓ bơi nưÛc ngÍt và mÙt bà bơi nưÛc m·n, đưÝng trưãt nưÛc m¡o hiÃm, bà vui chơi gi£i trí ngoài trÝi, Ñc đ£o thư gián, công mĩ cây xanh,...

dñ án cũng c¥p mÙt vài tiÇn nghi vui chơi gi£i trí cho cư dân như r¡p chi¿u phim, đưÝng bÙ hành chân mây, công viên cây xanh, phòng Gym, trung tâm spa,...

Đây là dñ án đưãc Nh­t Ph¡m đánh giáo cao vÁ c£ vË th¿, c¥u trúc, lý thú là chu×i tiÇn nghi đ³ng c¥p đem l¡i càng ch× hoàn h£o nh±m sinh sÑng và nghÉ dưáng giïa thành phÑ. trên th¿ nïa, nhà đ§u tư Capitaland còn mang đ¿n cho ngưÝi dân Các tr£i nghiÇm đÝi sÑng VÛi Nhïng chu©n an cư toàn diÇn ß dñ án Feliz En Vista.

nhà đ§u tư Feliz En Vista là đơn vË nào?

Đưãc bi¿t nhà đ§u tư dñ án Feliz En Vista Qu­n 2 là t­p đoàn Capitaland, đây là càng t­p đoàn BDS m¡nh và đáng tin c­y tÛi të Singapore.

t¡i ViÇt Nam, Capitaland đưãc bi¿t l¡i là chç b¥t đÙng s£n lÛn VÛi nhiÁu dñ án ĐÑi vÛi ch¥t SÑ lưãng vưãt trÙi, mang đ¿n hàng ngàn tÕ ¥m cho ngưÝi dân. Đông nay Capitaland cũng cam k¿t s½ đ§u tư lâu dài ß thË trưÝng BDS ViÇt Nam.

T­p đoàn Capitaland Vietnam hiÇn đã có m·t t¡i 7 tÉnh nên lÛn cça ViÇt Nam như TP. HCM, H£i Phòng, H¡ Long, Đà Nµng, Bình Dương và Nha Trang đ§u tư trong lĩnh vñc căn hÙ chç ß và căn hÙ chung cư dËch vå.

có thà th¥y Capitaland đã đóng góp bi¿n đÕi diÇn m¡o xa l¡ cça nhiÁu khu vñc đô thË, thành phÑ lÛn m¡nh ß viÇt Nam qua Các dñ án lÛn m¡nh và vinh dñ đưãc trân trÍng thå tín nhiÇm cça Quý khách cũng như vinh dñ nh­n đưãc Các gi£i thưßng lÛn m¡nh như TOP 100 t­p đoàn bÁn vïng nh¥t toàn c§u trên v­y giÛi, gi£i thưßng qu£n trË doanh nghiÇp tài chánh v­y giÛi 2019,...

hơn đây là Nhïng thông tin đưãc Nh­t Ph¡m phéc hãp và gíi đ¿n Quý khách hàng, hy vÍng Các thông tin mà nhatpham c¥p s½ bÕ nghi ĐÑi vÛi Quý khách hàng. Quý khách muÑn bi¿t thêm nhïng thông tin t¡o thà theo dõi ß trang nhatpham.net ho·c liên hÇ trñc ti¿p cho Nh­t Ph¡m đà đưãc tư v¥n chi ti¿t hơn.

Go to top