Cẩn trọng: cách bán nhatpham đã rất khó kiểm soát

Cẩn trọng: cách bán nhatpham đã rất khó kiểm soát

Thông tin vË trí chung cư sunshine Diamond River l¡ nh¥t

Sunshine Diamond River là dñ án đưãc khá nhiÁu Khách hàng quan tâm ß khu vñc Qu­n 7 trong sÑ thÝi gian g§n đây, dñ ki¿n s½ ti¿n hành chào bán vào quý 3 5 2019.

dñ án không chÉ t¡o vË th¿ đ¯c đËa, tiÇn ích đa d¡ng và thà g¯n k¿t Nhïng tiÇn nghi khác t¡i khu Qu­n 7 cũng h¿t séc mau chóng và tiÇn lãi.

can ho sunshine diamond river

vË th¿ căn hÙ chung cư Sunshine Diamond River Qu­n 7 t¡i đâu? kh£ năng g¯n k¿t cơ sß v­t ch¥t xung quanh căn hÙ chung cư Sunshine Diamond River l¡i Các khu khác t¡o tÑt không?

Bài vi¿t này, nhatpham s½ GiÛi thiÇu tÛi Quý khách vË th¿ chánh xác cça chung cư Sunshine Diamond River, Các tiÇn ích hiÇn t¡i và Nhïng tiÇn ích s½ hình nên lúc Sunshine Diamond River bàn giao nhà s½ có gì riêng tư.

Hy vÍng Quý khách hàng s½ t¡o nhïng thông tin xa l¡ hơn vÁ dñ án qu­n 7 này.

vË th¿ căn hÙ chung cư Sunshine Diamond River t¡i đâu?

dñ án n±m ngay phưÝng Tân Thu­n Đông - Qu­n 7, ch× đang có thå xây nÙi b­t vÁ Cơ sß h¡ t§ng.

vË th¿ chánh xác dñ án Sunshine Diamond River tÍa l¡c r¥t đ¯c đËa ß m·t tiÁn đưÝng Đào Trí, Qu­n 7, TP.HCM bưÛc vÁ Gò Ô Môi.

M·t dưÛi dñ án giáp ĐÑi vÛi sông Sài Gòn, vươn mình sëng sïng bên dòng sông ra khí h­u r¥t thoáng mát. đëng hÁ bË £nh hưßng mùi hôi cça Đa PhưÛc, do khí h­u giáp sông. Ngoài nên khi sÑng ß Sunshine Diamond River Quý khách có kh£ năng có Nhïng lÑi View tuyÇt h£o nhìn thành sông m¡nh và hưÛng nhìn vÁ trung tâm tài chính b­c nh¥t TPHCM.

can ho sunshine diamond river

dñ án cũng khá g§n VÛi khu vñc trung tâm qu­n 7, t§m mũi Đèn ĐÏ 500m.

có thà m¥y h³n chung cư Sunshine Diamond River thÏa mãn c£ 3 nhân tÑ đ¯c đËa cça mÙt khu tÕng thích hãp đô thË chç t¡i và cơ sß v­t ch¥t vui chơi đưãc gÍi là an cư tuyÇt mù chính là “Nh¥t c­n thË â€“ NhË c­n giang – Tam c­n lÙ”. lúc chÍn Sunshine Diamond River khi¿n ch× an cư, s½ r¥t có lãi cho con đưÝng tài lÙc và phong thçy cça Quý khách, do Tå hÙi đ§y đç Nhïng y¿u tÑ nh¯c hơn.

kh£ năng k¿t nÑi giao thông nhìn të dñ án Sunshine Diamond River

Sunshine Diamond River n±m ß khu Qu­n 7 nhưng khá g§n C§u Phú mù và chÉ t§m trung tâm ra phÑ Chã B¿n ra - Qu­n 1 chưa đ§y 10 phút, cái khu vñc Thç Thiêm Qu­n 2 t§m 10 phút.

Ngoài ra cũng dÅ dàng cho v¥n đÁ di chuyÃn đ¿n Nhïng khu vñc trung tâm và Các Qu­n nÙi thành Qu­n 3, Qu­n năm, Qu­n 4, Qu­n 6, Qu­n 8, chç Bè qua Nhïng tuy¿n đưÝng chánh cça Qu­n 7 như NguyÅn Hïu ThÍ, NguyÅn Văn Linh, Huónh T¥n Phát.

du an sunshine diamond river quan 7

Cũng nhÝ vào đËa th¿ này mà thà g¯n k¿t tiÇn nghi xung quanh chça căn hÙ Sunshine Diamond River Qu­n 7 đưãc đánh giá r¥t cao.

Thông tin tiÇn ích ngo¡i khu vñc dñ án sunshine Diamond River. Ngoài nên ĐÑi vÛi vË trí xinh đ¹p ngay m·t tiÁn Đào Trí, c¡nh Mũi Đèn ĐÏ thành cư dân sÑng t¡i căn hÙ Sunshine Diamond River đã may m¯n thëa hưßng t¥t c£ Nhïng cơ sß v­t ch¥t ngo¡i khu hiÇn hïu s§m u¥t cça Qu­n 7 và khu vñc tÕ phù hãp mũi đèn đÏ bao gÓm Các cơ sß v­t ch¥t vÁ câu l¡c bÙ vui chơi, b¿n du thuyÁn, casino, kênh đào xuyên dñ án, trưÝng hÍc công l­p và trưÝng quÑc t¿, trung tâm kinh doanh và Các tiÇn ích cao c¥p 5* khác...

Ngoài thành s½ khá g§n https://nhatpham.net/du-an/sunshine-diamond-river/ VÛi Các cơ sß v­t ch¥t công cÙng NÕi b­t, khu trung tâm kinh doanh, mua s¯m, trưÝng hÍc, bÇnh viÇn cça khu này như là: Công viên Tân Thu­n, C£ng B¿n Nghé, bà Tân mù, khu Công viên đa năng Hương Tràm, BÇnh viÇn Qu­n 7, BÇnh viÇn Tâm Đéc, BÇnh viÇn Pháp ViÇt, Siêu thË Co.op Mart, Vivo City, chç thi đ¥u đa năng Qu­n 7......

Trung tâm thương m¡i Crescent Mall, Đ¡i hÍc Marketing, TrưÝng THCS NguyÅn Hïu ThÍ, Trung tâm triÃn lãm SECC, TrưÝng Đài B¯c, TrưÝng Nam Sài Gòn, Siêu thË VinMart, chç sách NguyÅn Văn Cë Qu­n 7……

sunshine diamond river

hơn đây là Nhïng thông tin vÁ căn hÙ chung cư Sunshine Diamond River do nhatpham biên t­p. Hi vÍng qua Nhïng thông tin mà chúng tôi xin cung c¥p, Khách hàng s½ hiÃu rõ trên vÁ dñ án thú vË này.Theo góc nhìn cça nhatpham thì chung cư cao c¥p Sunshine Diamond River s½ là điÁu kiÇn đ§u tư r¥t danh Phân tích trong sÑ 5 2019. Quý khách ra tham kh£o gi£i pháp đ§u tư hïu hiÇu trong năm nay.

t¡i gian và đËa điÃm chào bán dñ án Sunshine Diamond River đưãc dñ sáng vô cuÑi tháng 8/2019.

bÝ b¿n bán dñ ki¿n s½ rơi vô t§m 55-65tr/m2. Quý khách hàng có thà tham gia nh­n đ·t điÃm thé tñ ưu tiên ß Các thË trưÝng F1 ngay bây giÝ nh±m có thà chÍn căn đ¹p nh¥t.

SÑ tiÁn giï ch× là 50 triÇu/ căn.

Ngoài ra, Quý khách hàng t¡o kh£ năng đưãc trân trÍng Các ưu đãi n¿u mua Lưãng lÛn, và thanh toán nhanh s½ đưãc chi¿t kh¥u.

Thông tin chi ti¿t cé vui lòng liên hÇ chúng tôi.

Go to top