du an Sunshine Diamond River nhatpham đang khuấy động bất động sản theo cách nào?

du an Sunshine Diamond River nhatpham đang khuấy động bất động sản theo cách nào?

Thông tin cơ sß v­t ch¥t căn hÙ chung cư Sunshine Diamond River Qu­n 7

Sunshine Diamond River là dñ án đưãc khá nhïng Quý khách quan tâm ß khu Qu­n 7, s½ ti¿n hành mß bán vô quý 3 5 2019. Ngày dñ ki¿n mÛi nh¥t të nÙi bÙ chç đ§u tư Sunshine là cuÑi tháng 8/2019.

cơ sß v­t ch¥t nÙi khu căn hÙ Sunshine Diamond River Qu­n 7 t¡o gì? cơ sß v­t ch¥t xung quanh căn hÙ Sunshine Diamond River có nào nÕi b­t?

chung cu sunshine diamond river

Bài vi¿t này nhatpham s½ Khám phá l¡i Quý khách hàng cơ sß v­t ch¥t căn hÙ chung cư Sunshine Diamond River, Nhïng tiÇn nghi hiÇn ß và Các cơ sß v­t ch¥t s½ hình nên khi Sunshine Diamond River bàn giao chç.

Hi vÍng Khách hàng s½ có các thông tin l¡ trên vÁ dñ án mÛi cça t­p đoàn Sunshine Group này.

Thông tin cơ sß v­t ch¥t nÙi khu chung cư Sunshine Diamond River Qu­n 7

chung cư Sunshine Diamond River Qu­n 7 đưãc nhà đ§u tư Sunshine xây VÛi hơn 40 tiÇn ích nÙi khu đà phåc vå Khách hàng như là tiÇn nghi vÁ y t¿, mua s¯m kinh doanh, gi£i trí, cơ sß v­t ch¥t công cÙng.

dñ án thÏa mãn Các y¿u tÑ vÁ căn hÙ sinh thái bÁn vïng të khâu thi¿t k¿, c£nh quan, v­t liÇu g§n gũi ĐÑi vÛi điÁu kiÇn tñ nhiên.

du an sunshine diamond river quan 7

Nhïng cơ sß v­t ch¥t bên trong sÑ khá phong phú đang coi vô nhau gÓm m·t nưÛc và m£ng xanh như:

bà bơi k¿t c¥u hơn t§ng thưãng view nhìn nên xung quanh hưÛng m·t vÁ c§u Phú h£o và sông Sài Gòn, nh­n gió sông khá thoáng mát.

Đây là xu lÑi c¥u trúc cça Các chung cư trong 2 5 trß đ¿n đây. nay gian trưÛc r¥t hi¿m.

Xung quanh bà t¡o khu vñc gh¿ n±m thư giãn và t¡o mái vòm che mát có thà di chuyÃn tñ đÙng, tùy thuÙc vô t¡i gian mà nhân mĩ giám sát khu vñc bà bơi có thà điÁu chÉnh mái vòm này.

t¡i sau t§ng khÑi đ¿ và khu xen k½ Nhïng tòa tháp có Nhïng thác nưÛc nhân xây.

Thác nưÛc nhân t¡o có khu g§n khu vñc công viên gây nên mÙt hÇ sinh thái thñc v­t mát m¯t ngưÝi nhìn.

khu vui chơi dành toàn bÙ đÙ tuÕi, khu vui chơi gi£i trí ngưÝi m¡nh, khu vñc vui chơi gi£i trí dành cho tr» em.

chung cu sunshine diamond river

Ngoài nên, dñ án còn dành cho khác biÇt mÙt t§m diÇn tích rÙng nh±m xây dñng sân thà thao đa năng bóng bàn, bóng chuyÁn, c§u lông, hÓ bơi, phÑ đi bÙ, phòng sinh ho¡t cÙng đÓng, phòng mái chéc sñ kiÇn.

TrưÛc đây, dñ án này đưãc xây 1 ph§n bßi Phát Đ¡t VÛi tên GÍi The Erich 2. Nhưng t¡i gian g§n đây đã có thå thích hãp tác giïa phát đ¡t và Sunshine. Sunshine n¯m vai trò chánh théc. chÝ đem đ¿n mÙt dñ án cách cá t¡i khu vñc Nam Sài Gòn.

ch× an cư tuyÇt mù cho cư dân.

cơ sß v­t ch¥t xung quanh dñ án Sunshine Diamond River

bên c¡nh đ¥y chung cư Sunshine Qu­n 7 cũng sß hïu tiÇn ích ngo¡i khu vưãt ß khu Qu­n 7 như:

khu mua s¯m gi£i trí truyÁn thÑng cça Qu­n 7 chính là Siêu thË Lotte Mart Qu­n 7 t¡o të r¥t lâu, diÇn tích lÛn m¡nh, r¡p chi¿u phim hiÇn đ¡i.

Ngoài ra, Quý khách cũng có thà l¡i Trung tâm kinh doanh Platinum Plaza đưãc xây dñng VÛi Nhïng thương hiÇu thÝi trang h£o cao c¥p, mù ph©m thương hiÇu quÑc t¿, vëa hình ra cái đây đëng lâu. Và Các rung tâm kinh doanh, hÙi chã thương m¡i, hÙi nghË triÃn lãm lÛn m¡nh như là - Trung tâm HÙi nghË triÃn lãm, hÙi chã thương m¡i, phåc vå Nhïng m·t hàng nÙi th¥t, gia dång các danh ti¿ng phong phú.

viÇc vÁ giáo dåc: Quý khách có thà cho https://nhatpham.net/du-an/sunshine-diamond-river/ con em mình hÍc t­p ß Nhïng trưÝng QuÑc tiÅn dÍc theo tuy¿n đưÝng NguyÅn Văn Linh và Nhïng trưÝng đ¡i hÍc ß khu vñc Qu­n 7 như là: TrưÝng đ¡i hÍc Tôn Đéc Th¯ng, TrưÝng Đ¡i hÍc Rmit. nhïng trưÝng quÑc t¿ như Đài Loan, Hàn QuÑc, Canada, mù cách dñ án 5 -10 phút di chuyÃn xe.

Khám chïa bÇnh t¡i bÇnh viÇn ViÇt Pháp, BÇnh viÇn FV đáng tin c­y ch¥t Lưãng, đÙi ngũ nhân mĩ bác sĩ t­n tình đáp éng.

Ngoài nên có kh£ năng cùng ngưÝi thân, gia đình ho·c đÑi tác l¡i Sân Golf 36 l×, t§m dñ án 10 phút đi.

chung cu sunshine diamond river

Ngoài thành, vì dñ án tÍa l¡c ngay chân c§u Phú mù, cách khu vñc Th¡nh h£o Lãi và Thç Thiêm Qu­n 2 cái 10 - 15 phút đi. nên cư dân sinh sÑng t¡i dñ án l¡ nhà đ§u tư Sunshine v«n có thà thëa hưßng Các tiÇn ích đ·c biÇt ß khu vñc Qu­n 2.

Nh¥t là Thç Thiêm - vÁ sau s½ là khu đô thË xây b­c nh¥t Đông Nam Á. khu vñc tÕ phù hãp vui chơi gi£i trí hàng đ§u ViÇt Nam.

trên đây là thông tin tiÇn nghi Sunshine Diamond River, t¡o bÕ sung thêm GiÛi thiÇu vÁ hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t ß chung cư cũng như thå liên quát giïa ti¿n đÙ thanh toán và ti¿n đÙ thi công cça dñ án. Hy vÍng s½ là nguÓn thông tin t¡o giá trË ĐÑi vÛi Quý khách hàng.

thÝi gian và đËa điÃm chào bán đã có thông tin të nÙi bÙ nhà đ§u tư. Chúng tôi s½ c¥p VÛi Quý khách hàng trong kho£ng nay gian sÛm nh¥t.

mÍi Các thông tin và v¥n đÁ liên thà vÁ dñ án s½ đưãc chúng tôi gi£i đáp t­n tình nh¥t cho Quý khách hàng.

Go to top