Điều ấn tượng trong thiết kế tại du an chung cu quan 7 ledinhphong là gì

Điều ấn tượng trong thiết kế tại du an chung cu quan 7 ledinhphong là gì

Sunshine Diamond River dñ án Quân 7 Le Dinh Phong thé 2 cça Sunshine Group

Sunshine Diamond River quan 7 – Sunshine Group là mÙt đ­p đoàn b¥t đÙng s£n mÛi nÕi trong sÑ t§m t¡i gian 3 5 trß đ¿n đây. Đây là đơn vË đã chi¿m giï hàng lo¡t quù đ¥t xinh đ¹p ß Sài Gòn, Hà NÙi, Nha Trang,... ß tp HÓ Chí Minh đơn vË này đã công bÑ 2 dñ án đ¥y là Sunshine City Sài Gòn và Sunshine Diamond river và theo Nhïng thông tin nÙi bÙ chúng tôi đưãc trân trÍng thì chç đ§u tư Sunshine Group s½ ti¿p tåc cho thành m¯t Nhïng dñ án mÛi trong sÑ 5 2019 này ß Nhïng khu như Qu­n 2, Qu­n 4 và Qu­n 7.

trong suÑt thÝi gian qua, nhà đ§u tư này đã xây dñng thành công các dñ án lÛn m¡nh tÍa l¡c trong sÑ phân khúc BDS cao c¥p: khu căn hÙ cao c¥p Sunshine City Hà NÙi, dñ án Sunshine Garden, Sunshine River,... khá thành công đà tÛi hôm nay Sunshine Group trß nên mÙt danh ti¿ng mÛi vïng lÛn hơn sàn b¥t đÙng s£n nưÛc nhà.

Thông tin dñ án chia s» bßi Lê Đình Phong - dñ án Sunshine Diamond River là Dòng s£n ph©m ti¿p theo cça t­p đoàn Sunshine Group cũng là dñ án thé 2 đưãc xây dñng và mß bán t¡i sàn Qu­n 7. t¡o kh£ năng nh¯c ngay sau lúc g·t hái đưãc th¯ng lãi të dñ án TrưÛc h¿t đem tên Sunshine City Sài Gòn thì đươn vË chç đ§u tư này có thêm đÙng lñc mÛi nh±m đi sâu vô sàn b¥t đÙng s£n Qu­n 7 ĐÑi vÛi dñ án thé 2 còn m¡nh trên dñ án thé nh¥t.

Ngay bên dưÛi đây là Các thông tin chi ti¿t nh¥t vÁ du an Sunshine Diamond River Quý khách hàng t¡o thà coi ngay nh±m t¡o thêm thông tin.

du an sunshine diamond river quan 7

Sunshine Group thành m¯t dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

có tên thương m¡i là Sunshine Diamond River, dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7 đã đưãc đưa vào triÃn khai xây dñng vì đơn vË yên Phong làm nhà th§u thi công chánh cho dñ án. Ngay të trong sÑ quý 1/2019 thì ho¡t đÙng triÃn khai xây dñng cũng như tiêu chu©n bË cho buÕi thành m¯t Khách hàng đã đưãc Sunshine Group t­p trung chu©n mñc bË mÙt cách chu đáo nh¥t.

Dñ sáng trong tháng 8/2019 chç đ§u tư Sunshine Diamond River s½ Khám phá chánh théc S£n ph©m mÛi này tÛi Quý khách cùng nhà m«u Sunshine Diamond Qu­n 7. Tuy là mÙt dñ án mÛi đưãc triÃn khai nhưng chung cư Qu­n 7 này mau chóng trß thành thu hút VÛi dñ án Marketing tuyÇt vÝi cça doanh nghiÇp đ§u tư cũng như Các nhà môi giÛi b¥t đÙng s£n trong sÑ đ¥y có SaleReal. Thông tin chính théc dñ án Sunshine Diamond River Khách hàng có kh£ năng coi ngay t¡i ledinhphong.vn kho£n ti¿t, chính xác và Nhïng nh­n xét cça chuyên gia.

Là càng đơn vË nÕi lên nha nhóng trong sÑ kho£ng thÝi gian khác ng¯n nhưng Sunshine đã ghi d¥u mình b±ng Nhïng minh chéng cå kh£ năng và đưãc khách hành nh­n xét cao VÛi Nhïng S£n ph©m BDS të căn hÙ, văn phòng, trung tâm kinh doanh,... khi đ¿n tay Quý khách và đem l¡i thå th¯ng lãi Giúp cho đơn vË này nh­n đưãc uy tín trong lòng Quý khách.

đËa th¿ Sunshine Diamond River là sÑ 422 n±m hơn đưÝng Đào Trí thuÙc khu phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7. Đây là mÙt ch× đ¹p ĐÑi vÛi khá các nơi NÕi trÙi mà càng trong sÑ đ¥y thì đây cũng là khu vñc n±m cça khu đô thË Phú mù Hưng ( cách chëng 250m ). Phú h£o Hưng vÑn đã nÕi ti¿ng të lâu là trung tâm kinh t¿ - tài chánh lÛn cça tp HÓ Chí Minh, VÛi đËa th¿ liÁn kÁ khu đô thË này ch¯c r±ng s½ đem tÛi khá nhiÁu lãi ích të bên ngoài cho sñ phát triÃn cça can ho chung cu quan 7 này.

tÕ sÑ vÑn đ§u tư t¥t c£ dñ án khu vñc đô thË Qu­n 7 này dñ sáng s½ rơi vô kho£ng 25.000 t÷ đÓng, diÇn tích phát triÃn là 112.585m2, s½ t¡o tÕ cÙng 4000 S£n ph©m căn hÙ đ³ng c¥p đưãc mß bán. M­t đÙ xây dñng mÍi dñ án s½ là 23,6% ĐÑi vÛi måc đích xây dñng nên mÙt khu đô thË non thân t¥t và tân ti¿n.

du an sunshine diamond river quan 7

M·t b±ng chánh théc đưãc công bÑ gÓm t¡o 8 tòa Block trong sÑ đó s½ có 4000 căn hÙ chung cư cùng Các vË th¿ tiÇn nghi, dËch vå cao c¥p khác như s£nh đón khác, bà bơi vào cñc, trung tâm hÙi nghË, ... d¥u ¥n trên cùng vÛi đ¥y là khu dËch vå VÛi hÓ bơi vào tuyÇt, vưÝn cây non, quán cafe, và đây là điÃm t¡o đÙ cao tuyÇt mù cùng vÛi không gian tuyÇt h£o nh±m ng¯m c£nh ra phÑ Sài Gòn cũng như dòng sông uÑn lưãn xung quanh.

Lê Đình Phong đánh giá Sunshine Diamond River là càng dñ án tuyÇt đÑi NÕi trÙi và vàng ch¯n s½ là dñ án hot trên sàn chung cư 5 2019 mang vÁ thành công cho doanh nghiÇp và Quý khách.

giá bán căn hÙ Sunshsine Diamond River Qu­n 7

n±m trong sÑ khu đang khá thu hút vÁ BDS cũng như xây lÛn m¡nh cça Cơ sß h¡ t§ng, quan 7 đang là nơi có trË giá BDS gia tăng nhanh vào hàng nh¥t cça tp HÓ Chí Minh. viÇc cça chung cư Sunshsine Diamond River là n±m ngay khu vñc trung tâm và liÁn kÁ VÛi đ¡i đô thË Phú mù Hưng thì nhiÁu Quý khách hàng dñ đoán giá bán cça căn hÙ mÛi Qu­n 7 này s½ ß méc cao.

nhiên giá bán chánh théc dñ án mÛi cça Sunshine Group t¡i Đào Trí là bao nhiêu? Con sÑ chính théc là 55 – 65 triÇu/m2 tùy vô S£n ph©m cũng như vË trí Các căn hÙ chung cư đà méc giá có kh£ năng giao đÙng lên xuÑng trong t§m đ¥y.

sunshine diamond river quan 7

đánh giá khách thà mà nói thì ledinhphong c£m th¥y méc bÝ b¿n này là ß méc trung bình trong sÑ phân khúc đ³ng c¥p hiÇn thÝi. VÛi méc giá này Quý khách s½ nh­n đưãc gì?

+ càng căn hÙ n±m ngay trung tâm Qu­n 7, mÛi khu Phú h£o Hưng.

+ m·t tiÁn đưÝng Đào Trí g¯n k¿t qua Thç Thiêm.

+ di chuyÃn nhanh chóng l¡i trung tâm Sài Gòn và Các qu­n xung quanh.

+ k¿t c¥u tiên ti¿n, tiÇn nghi và an ninh.

+ môi trưÝng sinh sÑng & nghÉ dưáng ch¥t Lưãng cao.

+ các cơ sß v­t ch¥t nÙi khu bên trong chu©n mñc 5 sao.

+ DiÇn tích t§m xanh m¡nh.

+ n±m trong sÑ khu dân cư hiÇn hïu.

+ nhiÁu tiÇn nghi ngo¡i khu.

+ Là càng S£n ph©m b¥t đÙng s£n đ¿n të tên tuÕi Sunshine Group.

+ bÝ b¿n bán phù hãp lý.

Như th¿ đ§u tư dñ án Sunshine Diamond River vàng r±ng s½ là quy¿t đËnh chánh xác mà Các chç đ§u tư giàu chi nghiÇm ch¯c ch¯n s½ không thà bÏ qua.

Go to top