Nơi sống sang trọng bậc nhất tại ledinhphong

Nơi sống sang trọng bậc nhất tại ledinhphong

Sunshine City Sài Gòn dñ án l¡ nh¥t cça Sunshine Group năm 2019

Sunshine Group b¯t đ§u chào bán dñ án Sunshine City Sài Gòn S£n ph©m TrưÛc tiên ß thË trưÝng Qu­n 7. Đây là dñ án căn hÙ chung cư đ³ng c¥p ĐÑi vÛi sñ b¯t tay phù hãp tác cça t­p đoàn Sunshine và chç th§u Hòa Bình Các đơn vË nÕi ti¿ng trong lĩnh vñc BDS & xây dñng ß ViÇt Nam. Ngay dưÛi đây là Nhïng thông tin vÁ chç đ§u tư Sunshine Group cũng như Khám phá Sunshine City Saigon Quý khách cùng theo dõi nhé.

Sunshine Group chç đ§u tư căn hÙ Sunshine City Sài Gòn

kà tÛi Sunshine Group ch¯c r±ng đëng chÉ Nhïng ngưÝi kinh doanh BDS mà còn khá nhïng ngưÝi cũng s½ bi¿t đây là mÙt t­p đoàn chuyên thương m¡i và xây dñng b¥t đÙng s£n lÛn t¡i ViÇt Nam. chç đ§u tư Sunshine Group đưãc nên l­p ngay të năm 2016 nhưng trong sÑ kho£ng t¡i gian g§n 5 5 phát triÃn thì Sunshine Group đã mau l¹ tìm đưãc ch× đéng cça mình trên sàn BDS ViÇt Nam cũng như gi nh­n mình là mÙt đơn vË lÛn đç thà nh±m khi¿n thành Nhïng siêu dñ án sau này.

sunshine city saigon

Cũng chánh nhÝ đó mà l¡i năm 2019 danh ti¿ng Sunshine đã tìm đ¿n ĐÑi vÛi khá nhïng dân cư ViÇt Nam Nh¥t là Nhïng chç đ§u tư và giÛi chuyên môn trong sÑ lĩnh vñc BDS. thå th¯ng lãi suÑt t¡i gian ho¡t đÙng đưãc xác đËnh qua Nhïng dñ án đã và s½ hoàn nên trong sÑ suÑt nay gian qua như Sunshine City Hà ledinhphong NÙi, Sunshine Center, Sunshine Riverside,...

chç đ§u tư Sunshine Group còn ti¿n hành triÃn khai đÓng lo¡t nhiÁu dñ án l¡ 5 2019 lúc n¯m giï trong sÑ tay Các quù đ¥t đ·c biÇt đ¹p t¡i Sài Gòn và r¥t nhiÁu điÃm khác të b¯c l¡i nam. NÕi trÙi nh¥t trong sÑ năm t¡i VÛi 3 dñ án mang thương hiÇu cça t­p đoàn này đ¥y là Sunshine Diamond River ( phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7 ), Sunshine Venicia ( phưÝng Bình an, Qu­n 2 ) và cuÑi cùng vÛi là dñ án chúng ta đang nh¯c l¡i Sunshine City Saigon. Ngoài nên trong năm 2019 này thì theo thông tin Lê Đình Phong Đôi nét đưãc, Sunshine Group s½ còn ti¿p tåc cho nên m¯t nhiÁu dñ án l¡ ß tp HÓ Chí Minh ĐÑi vÛi khu Qu­n 2, Qu­n 4, Qu­n 7.

có kh£ năng nh¯c, chç đ§u tư dñ án xa l¡ t¡i Qu­n 7 này đã t¡o đưãc lòng tin ĐÑi vÛi Quý khách hàng cùng Nhïng dñ án đem l¡i ch¥t SÑ lưãng, tính th©m mù và giá c£ hãp lý mÙt trß ra đ·c biÇt trên trong sÑ m¯t Nhïng chç đ§u tư.

dưÛi đây là Nhïng chia s» thông tin Sunshine City Sài Gòn bßi Lê Đình Phong nh±m c¥p kho£n ti¿t Các thông tin xoay quanh dñ án mÛi cça Sunshine Group Khách hàng cùng theo dõi ti¿p ph§n 2.

Thông tin căn hÙ Sunshine City Sài Gòn Qu­n 7

Tên chánh théc cça dñ án Sunshine Group ß đưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7 đó là Sunshine City Sài Gòn. dñ án bßi đơn vË Hòa Bình khi¿n chç th§u xây dñng chánh théc đi vào triÃn khai vô cuÑi 5 2018 đ§u 5 2019.

toàn bÙ quy mô cça căn hÙ chung cư đ³ng c¥p Qu­n 7 này lên đ¿n 9,91ha. Lưãng S£n ph©m có trong sÑ dñ án mÛi này là 3748 chung cư. M­t đÙ phát triÃn cça dñ án này đang đưãc chúng tôi c­p nh­t và s½ sÛm gíi tÛi Quý khách ngay khi có thông tin chính théc.

Đây là Dòng s£n ph©m đ³ng c¥p dành cho Nhïng c£ nhà thưãng lưu ra có k¿t c¥u tÑi thiÃu là 2 phòng ngç và tÑi đa là 4 phòng ngç. DiÇn tích cå kh£ năng cça Các m«u căn hÙ ß Sunshine City Saigon gÓm có: 69 – 85m2 cho chung cư 2 phòng ngç, 102 – 105m2 cho căn hÙ chung cư 3 phòng ngç và 131,6m2 là diÇn tích cho chung cư 4 phòng ngç. Như th¿ chç đ§u tư Sunshine Group s½ đem đ¿n cho Quý khách hàng r¥t nhiÁu lña chÍn vÁ diÇn tích và đây là Nhïng chÍn phÕ bi¿n đang bán ch¡y nh¥t hiÇn t¡i t¡i Các dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7.

Lê Đình Phong thông tin chánh théc vÁ thÝi kó bàn giao Sunshine City Sài Gòn Qu­n 7 là vô quý 2/2020. tiêu chu©n bàn giao căn hÙ Qu­n 7 là hoàn thiÇn hoàn toàn c£ vÁ c¥u trúc phát triÃn l«n nÙi th¥t phía trong.

Khách hàng có kh£ năng tham kh£o bÝ b¿n bán Sunshine City Sài Gòn là 50 triÇu đÓng/m2. SÕ hÓng bàn giao quyÁn chéa đñng cho Quý khách hàng ( lâu dài n¿u là ngưÝi ViÇt Nam, 50 5 cho ngưÝi nưÛc ngoài ).

sunshine city quan 7

nh­n đËnh vË th¿ Sunshine City Sài Gòn

n±m ngay bên bÝ sông C£ C¥m và chÉ cách khu đô thË Phú mù Hưng t§m 100m, dñ án Sunshine City Sài Gòn đưãc Lê Đình Phong đánh giá là sß hïu vË trí đ¯c đËa.

ĐÑi vÛi m·t tiÁn đưÝng Phú Thu­n cùng vÛi Nhïng tuy¿n đưÝng giao thông mÛi đó như c§u Phú h£o, đ¡i lÙ NguyÅn Văn Linh, đưÝng Huónh T¥n Phát,... s½ Làm cho quá trình an cư, hÍc t­p và làm v¥n đÁ cça ngưÝi dân sinh sÑng ß chung cư Qu­n 7.

phía c¡nh đ¥y v¥n đÁ tÍa l¡c g§n sông C£ C¥m s½ có kh£ năng phát triÃn giao thông đưÝng thçy cũng như đem đ¿n mÙt b§u môi trưÝng sÑng thoáng mát ĐÑi vÛi nhïng cây non trß thành điÁu kiÇn an cư tuyÇt mù giïa thành phÑ Sài Gòn.

cùng viÇc n±m mÛi khu đô thË Phú h£o Hưng thì ngưÝi dân s½ t¡o kh£ năng ti¿p c­n tÛi khu tài chánh kinh t¿ lÛn m¡nh d«n đ§u cça tp HÓ Chí Minh cũng như ti¿p c­n đưãc VÛi Các dËch vå cơ sß v­t ch¥t hàng đ§u hiÇn t¡i.

can ho sunshine city quan 7

Ngoài thành xung quanh vË trí Sunshine City Sài Gòn còn t¡o nhiÁu dËch vå cơ sß v­t ch¥t hiÇn hïu như trưÝng hÍc, công sß, trung tâm hành chánh, bÇnh viÇn, trung tâm hÙi nghË, công mĩ,... s½ là nguÓn cung c¥p Nhïng cơ sß v­t ch¥t ch¥t Lưãng và c§n thi¿t cho dân cư sinh sÑng ß dñ án Sunshine Group Qu­n 7.

cùng thå phát triÃn cça tp HÓ Chí Minh thì Các khu vñc như Qu­n 7 s½ có tác đÙng tích cñc nh±m phát triÃn lÛn m¡nh hơn đem l¡i Các môi trưÝng sinh sÑng tÑt nh¥t cho cÙng đÓng ngưÝi dân điÃm đây.

v­y có thành đ§u tư căn hÙ Sunshine City Sài Gòn hay không? thiÇn v­y là ra ЦU TƯ rÓi c§n đëng quý vË.

trên dây là Các thông tin vÁ t­p đoàn b¥t đÙng s£n Sunshine Group cùng vÛi Các Sơ lưãc GiÛi thiÇu dñ án Sunshine City SaiGon s½ khá hïu ích cho chç đ§u tư dưÛi góc nhìn cça chuyên gia ledinhphong. Hy vÍng Quý khách s½ c£m th¥y hài lòng lúc dành cho t¡i gian theo dõi Nhïng thông tin có trong bài vi¿t này cça SaleReal Team.

Go to top