ledinhphong: Công bố ra cả thị trường chao đảo

ledinhphong: Công bố ra cả thị trường chao đảo

Nút giao NguyÅn Văn Linh - NguyÅn Hïu ThÍ - bao giÝ hoàn thành ???

Nút giao thông NguyÅn Văn Linh – NguyÅn Hïu ThÍ ß khu vñc trÍng tâm cça Qu­n 7 đưãc chính quyÁn thành phÑ HÓ Chí Minh c¥p phép đ§u tư xây dñng nh±m måc đích xóa bÏ tình tr¡ng k¹t xe thưÝng xuyên x£y nên ß đây.

phương án đ§u tư phát triÃn H¡ t§ng giao thông tiên ti¿n và đÓng bÙ gi£i quy¿t v¥n đÁ k¹t xe vÑn là viÇc đau đ§u đëng chÉ cça Nhïng chç điÁu hành mà còn c£ ngưÝi dân sinh sÑng t¡i tp HÓ Chí Minh nói cùng chung và Qu­n 7 nh¯c riêng trong sÑ Các năm qua.

Là nút giao thông trÍng điÃm cça c£ khu rÙng lÛn VÛi 2 tuy¿n đưÝng tråc chính đ¥y là đ¡i l× NguyÅn Văn Linh và đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ nơi t¡o m­t đÙ giao thông di chuyÃn l¡i r¥t lÛn thành thưÝng xuyên bË Ã¡ch t¯c giao thông. phương án xây h§m chui qua ch× giao c¯t cça 2 tuy¿n đưÝng này đang đưãc coi là phương án tÑi ưu. đ¥y là lý do mà thành phÑ HÓ Chí Minh cho triÃn khai dñ án nút giao thông NguyÅn Văn Linh – NguyÅn Hïu ThÍ này.

Lê Đình Phong s½ c¥p thêm Các thông tin quy ho¡ch dñ án nút giao thông đưÝng NguyÅn Văn Linh ngay trong sÑ bài vi¿t này cũng như c­p nh­t Các diÅn bi¿n trong sÑ quá trình phát triÃn dñ án đà Khách hàng cùng theo dõi.

cau vuot nguyen van linh quan 7

thÝi gian hoàn ra dñ án h§m chui NguyÅn Văn Linh – NguyÅn Hïu ThÍ

chính théc đưãc cung c¥p phép xây giai đo¡n mÙt cça dñ án nút giao thông đưÝng NguyÅn Văn Linh – NguyÅn Hïu ThÍ të năm 2016 kéo dài tÛi 5 2017. Ti¿n đÙ thi công dñ án giai đo¡n mÙt đã hoàn ra g§n như trÍn v¹n chi¿n lưãc đ·t ra.

trong sÑ nay gian triÃn khai ti¿p thÝi kó 2 thì chç đ§u tư cùng đơn vË thi công s½ ti¿p tåc triÃn khai Nhïng h¡ng måc đ§u tư phát triÃn cça dñ án này đúng như k¿ ho¡ch đ·t ra trưÛc đó. S½ xây dñng thêm 2 c§u vưãt nh±m måc tiêu lưu thông Nhïng phương tiÇn di chuyÃn l¡i mau chóng nh±m h¡n ch¿ đưãc tình tr¡ng k¹t xe và s½ sÛm hoàn ra trong t¡i gian tÛi.

thÝi điÃm hoàn chánh théc hoàn nên và bàn giao t¥t c£ dñ án h§m chui đưÝng NguyÅn Văn Linh – NguyÅn Hïu ThÍ hiÇn ß v«n chưa t¡o thông tin chánh théc.

TÕng quát dñ án nút giao thông đưÝng NguyÅn Văn Linh – NguyÅn Hïu ThÍ

Thông tin dñ án c­p nh­t do Le Dinh Phong – t¥t c£ dñ án đưÝng giao thông quan trÍng cça khu vñc Qu­n 7 cũng như khu vñc Nam Sài Gòn này s½ đưãc chia làm 2 giai đo¡n triÃn khai xây.

+ giai đo¡n 1: trong sÑ thÝi kó TrưÛc tiên cça dñ án thì đơn vË đ§u tư s½ cho triÃn khai xây chu×i h§m chui giao thông TrưÛc h¿t trên tråc đưÝng NguyÅn Văn Linh k¿t hãp ĐÑi vÛi đó là tÕ chéc l¯p hÇ thÑng đèn tín hiÇu giao thông đưãc đ§u tư hiÇn đ¡i theo công nghÇ mÛi nh¥t, triÃn khai m¡ng lưÛi giao thông đÓng méc.

+ thÝi kó 2: trong giai đo¡n này thì đơn vË thi công s½ ti¿p tåc hoàn thành Các công v¥n đÁ còn đ¿n cça thÝi kó 1 cũng như triÃn khai chào rÙng tuy¿n đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ theo b£n quy ho¡ch chính théc đưãc phê duyÇt të chính quyÁn thành phÑ HÓ Chí Minh.

ham chui nguyen van linh nguyen huu tho

Cå kh£ năng vÁ Các hưÛng triÃn khai dñ án nút giao thông NguyÅn Văn Linh – NguyÅn Hïu ThÍ Qu­n 7 s½ đưãc ledinhphong diÅn gi£i như sau:

- Đưãc b¯t đ§u të 2 phía tÍa l¡c hơn tråc đưÝng NguyÅn Văn Linh đo¡n di chuyÃn qua đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ, dñ án phát triÃn 2 h§m chui có tÕ chiÁu dài là 480m s½ đưãc triÃn khai phát triÃn. c¥u trúc cça h§m chui đưÝng NguyÅn Văn Linh qua đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ s½ đưãc chia làm 3 ph§n gÓm có: Ph§n hưÛng quÑc lÙ 1A có tÕng chiÁu dài 200m, ph§n h§m đưãc k¿t c¥u hß lÑi đi khu vñc ch¿ xu¥t Tân Thu­n s½ t¡o phéc chiÁu dài thi¿t k¿ là 200m và 80m còn đ¿n s½ là ph§n h§m kín n±m t¡i vË trí giao nhau phía dưÛi 2 tuy¿n đưÝng này.

- t¡o c¥u trúc khoa hÍc đưãc tính toán chi ti¿t có thà chËu tác đÙng cça đËa ch¥n c¥p 7, h§m chui NguyÅn Văn ledinhphong Linh – NguyÅn Hïu ThÍ s½ có 3 làn xe lưu thông VÛi chiÁu rÙng dñ ki¿n s½ là 13,75m. Đo¡n h§m này đưãc c¥u trúc đ£m b£o cho Nhïng phương tiÇn giao thông di chuyÃn l¡i VÛi v­n tÑc Max là 60km/h.

- Nhïng hÇ thÑng kù thu­t b£o đ£m v­n hành tÑi ưu cho dñ án h§m chui t¡i Qu­n 7 này cũng đưãc đ§u tư khá hiÇn đ¡i như: m¡ng lưÛi cÑng thoát nưÛc, m¡ng lưÛi c¥p điÇn, hÇ thÑng báo cháy, chu×i đèn tín hiÇu,.... đ£m b£o quá trình sí dång đưãc yên toàn và bÁn vïng.

phéc sÑ vÑn đ§u tư cça du an quát 7 này dñ ki¿n lên tÛi 2.600 t÷ đÓng càng con sÑ khá điÃm nh¥n. Đây là hưÛng đi lÛn cça chính quyÁn thành phÑ trong sÑ v¥n đÁ gi£m thiÃu ách t¯c giao thông cça Qu­n 7 nh¯c riêng biÇt và ninh tp HÓ Chí Minh nh¯c cùng trong tương lai.

Ý nghĩa cça dñ án nút giao thông NguyÅn Hïu ThÍ - NguyÅn Văn Linh

khoi cong nut giao nguyen van linh nguyen huu tho

Là mÙt ngưÝi sÑng ß tp HÓ Chí Minh và thưÝng xuyên qua đ¿n khu đưÝng NguyÅn Văn Linh và đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ thì ledinhphong nh­n th¥y phương pháp phát triÃn nút giao thông trÍng điÃm này là phương án khá thích hãp lý, t¡o nhïng ý nghĩa trÍng tâm tÛi sñ xây cça khu vñc này, cå thà như:

+ sñ ra đÝi cça nút giao thông này s½ Khi¿n cho v¥n đÁ đi tÛi cça ngưÝi dân cũng như lưu thông hàng hóa đưãc nhanh chóng và đơn gi£n hơn, h¡n ch¿ tÑi đa tình tr¡ng t¯c ngh½n giao thông như trưÛc đây v«n hay x£y nên.

+ mÙt lÑi xây dñng lÛn cça chánh quyÁn thành phÑ trong sÑ quá trình đô thË hóa, nâng cung c¥p đưÝng giao thông theo hưÛng tân ti¿n và có quy ho¡ch khoa hÍc cho tương lai.

+ Tác đÙng tích tuyÇt đ¿n giá trË cça Các dñ án tÍa l¡c mÛi nút giao cça 2 tuy¿n đưÝng này. TrưÛc đây bßi thưÝng xuyên x£y thành k¹t xe thành r¥t ít ngưÝi quan tâm và muÑn an cư ß khu này. Nhưng l¡i thÝi kó triÃn khai dñ án đưÝng giao thông h§m chui NguyÅn Văn Linh thì đã t¡o r¥t các ngưÝi chú trÍng l¡i khu xung quanh đ©y giá b¥t đÙng s£n gia tăng mau l¹ m·t.

Hi vÍng qua bài vi¿t này, ledinhphong – SaleReal đã c¥p cho Quý khách hàng thêm mÙt vài thông tin bên lÁ liên thà l¡i giá b¥t đÙng s£n Qu­n 7 5 2019 và c£ Nhïng năm ti¿p theo.

Go to top