Cách có kết quả cao tại dungquoc

Cách có kết quả cao tại dungquoc

Thông tin chung cư Qu­n 7

5 2019 t¡o thà coi là mÙt 5 đ¡i th¯ng cça Nhïng dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7. Të đ§u 5 l¡i thÝi, SÑ lưãng giao dËch th¯ng lãi liên tåc gia tăng và hiÇn đang có các nhà đ§u tư đang dành thå chú trÍng đ·c biÇt đ¿n Các dñ án chung cư Qu­n 7.

Giïa hàng lo¡t Các dñ án đang chào bán, thành chÍn lña mua chung cư Qu­n 7 gì đÃ ß ? giá bán Nhïng dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7 là bao nhiêu ? điÁu kiÇn đ§u tư gia tăng giá sau này t¡o ch¯c h³n ?

Hãy cùng vÛi QuÑc Dũng Blog tr£ lÝi tëng câu hÏi và đưa thành đưãc lña chÍn đúng đ¯n nh¥t khi chÍn lña mua dñ án chung cư t¡i trung tâm Qu­n 7?

chung cu quan 7

chung cư cao c¥p Qu­n 7 phù hãp mua nh±m ß hay nh±m đ§u tư ?

sñ tăng lên dân sÑ đëng ngëng ß Các thành phÑ lÛn m¡nh khi¿n cho nhu c§u mua căn hÙ cũng tăng theo. Qu­n 7 là mÙt trong sÑ Nhïng qu­n trung tâm ß thành phÑ hÓ Chí Minh có tÑc đÙ đô thË hóa mau và có thË trưÝng căn hÙ chung cư cao c¥p phát triÃn.

Tuy v­y, Nhïng dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7 không chÉ Tå hÙi t¥t c£ ưu th¿ đà phù hãp VÛi Quý khách hàng mua ß mà QuÑc Dũng Blog còn cho h³n đây là cơ hÙi vàng cho Nhïng nhà đ§u tư b¥t đÙng s£n muÑn thu lÝi khi đ§u tư vào chung cư Qu­n 7.

vË th¿ căn hÙ chung cư Qu­n 7 tÍa l¡c là Các vË th¿ đ¯c đËa. Các nhà đ§u tư lÛn như Sunshine Group, Xuân Mai Corp, Keppel Land, Phú h£o Hưng, ... luôn lña chÍn Các quù đ¥t ch¯c đà xây Nhïng dñ án cça mình. đó là Nhïng nơi h£o g§n trung tâm qu­n và thành phÑ, m·t đưÝng lÛn, g§n sông vëa HÙi tå phong thçy vưãng khí, vëa k¿t nÑi giao thông thu­n lãi. bßi th¿, cư dân t¡o kh£ năng đi đơn gi£n và kh£ năng đ§u tư cho thuê cũng cao hơn r±ng so VÛi Các khu khác.

lý do thé 2 đà QuÑc Dũng Blog ghi d¥u Nhïng khu căn hÙ chung cư Qu­n 7 là nơi sÑng và đ§u tư hoàn mù bßi c¥u trúc đ³ng c¥p, tân ti¿n, tiÇn ích nÙi khu vñc và ngo¡i khu vñc đ§y đç. Các dñ án t¡i đây đç kh£ năng phåc vå tiêu chu©n sinh sÑng đ³ng c¥p cça cư dân và c£ Nhïng khách thuê ß thành đ§u tư cũng s½ đem đ¿n lãi nhu­n cñc kó thú vË.

ch× qua mÙt vài dñ án chung cư cao c¥p Qu­n 7 như khu vñc đô thË Phú h£o Hưng, Sunshine City Sài Gòn, Riviera Point, Cosmo City, Sunshine Diamond River hay Ascent Garden Home, ... QuÑc Dũng Blog đÁu th¥y mÙt nơi cùng là Nhïng dñ án này t¡o chính sách bán hàng các ưu đãi, méc giá và c¥u trúc đa d¡ng, phù hãp VÛi nhiÁu đÑi tưãng Khách hàng khác nhau thành dù mua đà t¡i hay đ§u tư đÁu phù hãp.

giá bán căn hÙ chung cư Qu­n 7 là bao nhiêu ?

chung cu quan 7

Nhìn cùng chung, giá BDS ß Qu­n 7 r¥t thích hãp lý so VÛi Các khu trung tâm có điÁu kiÇn tương đương và méc giá này hiÇn v«n đang gia tăng tëng ngày. Và Nhïng dñ án ß Nhïng phân khúc khác nhau (trung cung c¥p – đ³ng c¥p – h¡ng sang) hay Nhïng dñ án t¡o môi trưÝng bào giao khác nhau (hoàn thành nÙi th¥t căn b£n – full nÙi th¥t) s½ t¡o méc giá khác nhau.

sau đây QuÑc Dũng Blog s½ chia s» vÁ giá bán cça nhïng dñ án chung cư Qu­n 7 nh±m Quý khách n¯m b¯t đưãc.

+ dñ án Ascent Garden Home ß Tân Thu­n, Qu­n 7

dñ án hiÇn đang triÃn khai phát triÃn

Méc giá đang bán chëng të 35 – 40 triÇu/m2, méc giá này khá c¡nh tranh so VÛi m·t b±ng cùng chung Nhïng dñ án cùng vÛi phân khúc cça khu vñc.

+ dñ án MidTown Phú h£o Hưng ß Tân Phú, Qu­n 7

dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 đang xây tÛi t§ng 5

Méc giá chào bán đãt l¡ nh¥t t§m të 74 – 75 triÇu/m2 (cao hơn đãt chào bán trưÛc të 8 – 10 triÇu/m2).

GiÛi thiÇu thêm Nhïng thông tin khác vÁ dñ án Phú mù Hưng Qu­n 7 qua Các bài vi¿t cça QuÑc Dũng Blog.

+ dñ án Sunshine City Sài Gòn t¡i Phú Thu­n, Qu­n 7

dñ án chung cư cao c¥p Qu­n 7 cça Sunshine Group hiÇn đã c¥t nóc toàn S1 và đang triÃn khai tòa S4.

giá bán cça căn hÙ Sunshine City Saigon chëng të 55 – 65 triÇu/m2

+ Dñ án Sunshine Diamond River t¡i Đào Trí, Phú Qu­n, Qu­n 7

dñ án chung cư Qu­n 7 thé 2 cça Sunshine Group đang đưãc thi công xây

Méc giá mß bán cça dñ án Sunshine Diamond River cũng tương đương VÛi Sunshine City Sài Gòn, të 55 - 65 triÇu/m2 VÛi Nhïng ưu th¿ sáng giá.

Thông tin chi ti¿t vÁ 2 dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 cça Sunshine Group đã đưãc QuÑc Dũng Blog c­p nh­t trên trang dñ án căn hÙ Qu­n 7. Qúy Khách hàng quan tâm t¡o thà đón đÍc Nhïng bài vi¿t ß đây.

+ dñ án Eco Green Saigon ß Tân Thu­n Tây, Qu­n 7

dñ án căn hÙ chung cư cça Xuân Mai Corp cũng đang ti¿n hành xây dñng.

can ho cao cap quan 7

Qua 3 đãt chào bán, dñ án t¡o méc giá tăng r¥t nhanh, të 43 triÇu/m2 trong đãt mÙt và dñ ki¿n s½ là 60 – 65 triÇu/m2 trong sÑ đãt chào bán l¡i đây - đãt 4.

Nhìn qua giá bán cça Các dñ án đã mß bán đưãc nhiÁu đãt, Quý khách hàng có thà m¥y luôn sñ tăng lên giá trË b¥t đÙng s£n cça khu vñc Qu­n 7. do v­y, n¿u Quý khách hàng đang có ý đËnh chung cu quan 7 dungquoc đ§u tư chung cư cao c¥p Qu­n 7 thì không thành bÏ lá điÁu kiÇn và nay nơi tÑt này.

t¡i Các giai đo¡n và giai đo¡n chào bán khác nhau, giá bán Các căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 cũng s½ có sñ chênh lÇch. vì th¿ nh±m nh­n b£ng giá kinh ti¿t và chính xác nh¥t, Quý khách hàng t¡o thà đăng ký ĐÑi vÛi QuÑc Dũng Blog đà nh­n thông tin kho£n ti¿t vÁ dñ án mà mình đang quan tâm và muÑn Tìm hiÃu.

Go to top