Nhà thầu thi công du an Sun Premier Village Phu Quoc VNREP có thực sự chất lượng

Nhà thầu thi công du an Sun Premier Village Phu Quoc VNREP có thực sự chất lượng

M·t b±ng biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort

Là dñ án chi¿n lưãc đưãc thñc hiÇn vì nhà đ§u tư Sun Group, Sun Premier Village Kem Beach Resort là mÙt trong sÑ Nhïng Dòng s£n ph©m chuyên biÇt, đưãc áp dång VÛi phân khúc đ³ng c¥p chÉ t­p trung vô thi¿t k¿ mô hình biÇt thñ là chç y¿u, đem l¡i không gian thư giãn cñc kó cao c¥p dành cho du khách xéng t§m.

M·t b±ng c¥u trúc biÇt thñ biÃn Phú QuÑc đưãc áp dång như th¿ nào? Nhïng h¡ng måc nÙi khu dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort t¡o Nhïng gì? M·t b±ng tiÇn nghi biÇt thñ t¡o đ·c điÃm gì nÕi b­t? chính là hàng lo¡t Nhïng câu hÏi mà Các Quý khách, Đ·c biÇt Các nhà đ§u tư đang chú ý th¯c m¯c trưÛc khi tham gia đ§u tư rót vÑn.

ß bài vi¿t dưÛi đây, đưãc chia s» do Các chuyên gia VNREP Team, chúng tôi s½ l§n lưãt Phân tích Các nÙi dung liên quát tÛi dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort đ¿n Quý khách hàng, hi vÍng s½ đem đ¿n các tài liÇu tham kh£o giá trË.

M·t b±ng biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort

Đưãc đ§u tư áp dång bßi t­p đoàn Sun Group, nÕi ti¿ng là mÙt trong sÑ Các danh ti¿ng đéng đ§u trong sÑ lĩnh vñc BDS nghÉ dưáng d«n đ§u t¡i ViÇt Nam, chç đ§u tư đã t¡o 1 k¿ ho¡ch thi¿t k¿ thi công dñ án biÇt thñ biÃn Phú QuÑc cñc kó đ·c biÇt.

TrưÛc khi di chuyÃn vào Xem xét t§m théc l¯p và thñc hiÇn Các h¡ng måc ß nÙi khu, chúng tôi s½ ch× qua Nhïng thông tin vÁ Các đÑi tác cùng vÛi tham gia hoàn thiÇn dñ biet thu Sun Premier Village Phu Quoc VNREP án Sun Premier Village Kem Beach Resort.

NÕi b­t ph£i kà l¡i đ¥y chánh là T­p đoàn điÁu phÑi khách s¡n 5 sao nÕi ti¿ng hơn v­y giÛi s½ chánh là đơn vË tham gia vô v¥n đÁ qu£n lý và v­n hành Các h¡ng måc t¡i biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort.

Còn k¿t c¥u sáng trúc và c£nh quan dñ án biÇt thñ Phú QuÑc s½ bßi đÙi ngũ ki¿n trúc sư giàu kho£n nghiÇm ß Dark Horse và AEDAS Hong Kong s½ đ£m nhiÇm và hoàn ra.

dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort hiÇn đang t¡o đËa th¿ to¡ l¡c t¡i phía Đông Bãi Kem, thË tr¥n An ThÛi, huyÇn Phú QuÑc, tÉnh Kiên Giang, đưãc nhà đ§u tư quy ho¡ch ĐÑi vÛi tÕng diÇn tích là 59.6ha, VÛi Nhïng h¡ng måc chç y¿u đưãc hình ra là biÇt thñ ĐÑi vÛi SÑ lưãng là 341 S£n ph©m, chi¿m m­t đÙ chëng 17% tÕ diÇn tích.

trong đó, m·t b±ng khu chç t¡i, biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort s½ đưãc nhà đ§u tư chia thành 4 khu chính. đó là: khu biÇt thñ h¡ng A, là điÃm t¡o diÇn tích lÛn nh¥t, cũng là nơi có hưÛng view đ¹p nh¥t, chi¿m Các ưu điÃm vÁ ki¿n trúc thu hút hình d» qu¡t.

biÇt thñ Sun Premier Village Phú QuÑc h¡ng A s½ t¡o diÇn tích là 819m2/căn, ĐÑi vÛi c¥u trúc là 2 t§ng 3 phòng ngç, chéa đñng vË trí sát bên bÝ biÃn, chéa đñng view bưÛc biÃn trñc diÇn, đón trÍn Nhïng tia n¯ng sÛm và làn gió mát nhưng chÉ t¡o năm Dòng s£n ph©m.

NÑi ti¿p sau đ¥y t¡i dñ án biÇt thñ Phú QuÑc đ¥y chánh là lo¡i hình villa B, hưÛng biÃn và t¡o chëng 40 Dòng s£n ph©m chéa đñng diÇn tích të 360 m2 – 380 m2, ĐÑi vÛi thi¿t k¿ áp dång là 2 t§ng 1 trÇt.

Còn ĐÑi vÛi biÇt thñ dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort lo¡i C cũng có diÇn tích tương đương VÛi hình théc biÇt thñ B nhưng view nhìn vÁ sông, bà nhân t¡o ß khuôn viên nÙi khu, ĐÓng thÝi chÉ t¡o mÙt trÇt mÙt t§ng và t¡o 4 phòng ngç.

Chi¿m Lưãng nhiÁu nh¥t chính là biÇt thñ D Sun Premier Village Kem Beach Resort có 80 Dòng s£n ph©m, ©n chéa diÇn tích të 245 m2 – 260 m2, nhà y¿u đưãc k¿t c¥u có view sân vưÝn và bÃ.

bên c¡nh đ¥y, dñ án Sun Premier Village Phú QuÑc cũng còn t¡o kho£ng 200 căn phòng khách s¡n và chç phÑ, đưãc c¥u trúc đan xen t¡i Các khu vñc chéc năng t¡i nÙi khu dñ án biÇt thñ biÃn Phú QuÑc mà Quý khách t¡o kh£ năng linh ho¡t chÍn.

M·t b±ng cơ sß v­t ch¥t dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort

ĐÑi vÛi m­t đÙ xây r¥t th¥p, Sun Premier Village Phú QuÑc là dñ án sß hïu khá nhiÁu diÇn tích cho viÇc k¿t c¥u tiÇn nghi, xây thành điÁu kiÇn sinh sÑng nÙi khu, đáp éng cho cuÙc sinh sÑng nghÉ ngơi cça cÙng đÓng du khách tương lai.

lý thú là trong Các thi¿t k¿ ki¿n trúc, dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort mang cách làng biÃn đÙc nh¥t vô nhË đan xen ngay hơn ghÁnh đá, phía c¡nh suÑi nưÛc, ©n chéa khu rëng nguyên sinh sát bÝ biÃn, đưãc chç đ§u tư Sun Group sí dång Các nguÓn nguyên v­t liÇu đ¯t giá t¡i đËa phương ĐÑi vÛi giá thành c¡nh tranh.

tÉ mÉ Ã¡p dång Sun Premier Village Kem Beach Resort t¡o sñ cân b±ng giïa nghÉ dưáng và gi£i trí, hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t dñ án Sun Premier Village Phú QuÑc bao gÓm: mái hãp vui chơi d«n đ§u Đông Nam Á, nhà hàng ©m thñc ch¥t .SÑ năm sao ven biÃn, Qu£ng trưÝng biÃn, phòng Gym, công viên, hÓ bơi, khu trung tâm thương m¡i,…đưãc k¿t c¥u và l¯p đ·t linh ho¡t, mang l¡i không gian nghÉ dưáng đúng gu.

HiÇn ß, dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort đang trong sÑ ti¿n trình thi công và hoàn thiÇn, và nhà đ§u tư cũng đã áp dång chào bán. Quý khách hàng chú trÍng l¡i v¥n đÁ đ§u tư t¡i dñ án biÇt thñ Phú QuÑc có kh£ năng tham kh£o thêm Các tin téc chia s» të VNREP nh±m t¡o Nhïng quy¿t đËnh nÙi b­t.

Go to top