Với biet thu bien KN Paradise VNREP tất cả đều trở thành hiện thực

Với biet thu bien KN Paradise VNREP tất cả đều trở thành hiện thực

Đôi nét thông tin dñ án KN Paradise Nha Trang

cùng vÛi thå phát triÃn sôi đÙng cça Các dñ án nghÉ dưáng t¡i khu Bãi Dài, nhà đ§u tư Golf shophouse KN Paradise VNREP Long Thành đã góp m·t ĐÑi vÛi thå hiÇn diÇn cça dñ án KN Paradise đưãc quy ho¡ch trên tÕng diÇn tích 800 ha cùng vÛi Các h¡ng måc thú vË đưãc triÃn khai t¡i đây, chÝ đây s½ là mÙt trong Các khu vñc nghÉ dưáng đ³ng c¥p nh¥t t¡i Bãi Dài trong sÑ t¡i gian s¯p đ¿n.

Bài vi¿t chia s» të Nhïng chuyên gia VNREP Team sau đây s½ Khi¿n Quý khách hàng t¡o thêm góc nhìn sâu s¯c và n¯m b¯t m×i thông tin chi ti¿t vÁ dñ án KN Paradise. Hy vÍng, Quý khách s½ t¡o sñ lña chÍn vô càng Dòng s£n ph©m dưÛi lúc tham kh£o bài vi¿t này.

Khái quát thông tin Shophouse KN Paradise

Công ty cÕ ph§n đ§u tư và kinh doanh Golf Long Thành thñc sñ đ·t các tâm huy¿t nh±m triÃn khai cho dñ án nghÉ dưáng Cam Ranh, tÑ ch¥t này kh£ năng hiÇn qua viÇc mà t­p đoàn đã kh¯t khe trong viÇc lña chÍn Nhïng đÑi tác chi¿n lưãc l§n này.

Theo thông tin mà VNREP tÕ thích hãp đưãc, t¥t c£ đÑi tác t¡o m·t ß biÇt thñ KN Paradise Cam Ranh đÁu là Các danh ti¿ng nÕi ti¿ng trên ngành BDS të trong sÑ nưÛc l¡i quÑc tiÅn, cå kh£ năng ĐÑi vÛi tÕ th§u xây dñng Coteccons tÛi të ViÇt Nam, đơn vË giám sát Apave, đơn vË c¥u trúc Vertical Studio cùng vÛi đơn vË qu£n lý & v­n hành Wyndham Hotel Group tÛi të h£o, sau sñ hãp tác të Các đơn vË có ti¿ng tăm lëng l«y ß đây, VNREP tin h³n, sau giai đo¡n hoàn ra Nhïng bưÛc thi công phát triÃn, dñ án KN Paradise s½ đem tÛi cho Khách hàng S£n ph©m nghÉ dưáng toàn diÇn trên c£ sñ trông héa h¹n.

Shophouse KN Paradise có tÕng diÇn tích ninh khu vñc rơi vào kho£ng 800 ha, quy mô chç t¡i chánh là sñ hiÇn diÇn cça Nhïng S£n ph©m nhà phÑ, chung cư condotel, khách s¡n, villa và shophouse. trong đ¥y, chç đ§u tư đã thñc hiÇn viÇc l¯p diÇn tích và nhïng Dòng s£n ph©m đa d¡ng đà đáp éng cho nhu c§u lưu trú cça Quý khách trß ra thu­n tiÇn hơn.

M­t đÙ xây h¡ng måc nhà t¡i chi¿m kho£ng 23,86%, cå kh£ năng VÛi Dòng s£n ph©m villa s½ t¡o t§m 99 căn chi¿m diÇn tích 300m2 – 500m2, nhà phÑ biÃn t¡o 4000 căn có diÇn tích dao đÙng të 120m2 – 188m2, 80 căn shophouse có diÇn tích 120m2 – 188m2 và càng ít Dòng s£n ph©m dành căn hÙ chung cư condotel.

nh±m phåc vå tÑt cho du khách trong sÑ viÇc sinh ho¡t, Các Dòng s£n ph©m t¡i đây s½ đưãc b£o đ£m đ§y đç tÑi đa Nhïng chéc lñc sinh ho¡t cơ b£n là phòng khách, phòng ngç, phòng b¿p, phòng ăn, phòng vÇ sinh, logia gi·t çi và c£ ban công. lý thú, s½ có chéc lñc sân vưÝn rÙng rãi dành cho riêng ĐÑi vÛi Các Dòng s£n ph©m nhà phÑ và biÇt thñ.

t¥t c£ dñ án KN Cam Ranh chéa đñng quù đ¥t tÍa l¡c tr£i dÍc theo đưÝng bÝ biÃn Bãi Dài thành s½ có 95% S£n ph©m đưãc phát triÃn theo lÑi view biÃn trñc diÇn nhìn trÍn c£nh vËnh Nha Trang xinh đ¹p, đây chính là càng ưu th¿ ng¯m c£nh đ·c biÇt dành cho Nhïng Quý khách hàng ưa thích phong c£nh thiên v­y lúc lña chÍn KN Paradise đà khi¿n điÃm nghÉ dưáng.

ĐÓng thÝi, dñ án Golf Long Thành còn đem cho mình ưu điÃm thu hút du khách khi chéa đñng m¡ng lưÛi tiÇn ích nÙi khu cñc kó cao c¥p, dña đó mà du khách s½ đưãc t­n hưßng Các cung b­c c£m xúc tÑt nh¥t dưÛi Nhïng làm v¥n đÁ và hÍc t­p v¥t v£ ß thành phÑ ngoài kia.

- Các dãy phÑ shophouse và trung tâm kinh doanh đáp éng cho nhu c§u mua s¯m, ß đây b¡n t¡o kh£ năng vung tiÁn đà sß hïu cho mình mÙt trong sÑ Nhïng món hàng vëa ý như áo qu§n, giày dép, t¡i trang.

- hÇ thÑng bà bơi ß condotel Cam Ranh bao gÓm 5 hình théc đưãc thi¿t k¿ đó là bà bơi ng¯n, bà bơi lưÝi, hÓ bơi dài, hÓ bơi vô tuyÇt,... đáp éng cho v¥n đÁ thư giãn cça du khách.

- Ho·c Nhïng tiÇn nghi nhà hàng, quán cà phê, khu gi£i trí và gi£i trí tÕ thích hãp trên biÃn và sau nưÛc phåc vå Nhïng nhu c§u ăn uÑng, gi£i trí, gi£i trí,... Và khá các cơ sß v­t ch¥t Vưãt b­c khác đưãc xây t¡i đây.

trên th¿, Shophouse KN Paradise còn ©n chéa hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t ngo¡i khu đ·c biÇt đơn gi£n dña đËa th¿ tÍa l¡c đ¯c đËa Làm cho v¥n đÁ đi trß nên thu­n lãi hơn mà khi chÉ ph£i bÏ ra ít công séc và t¡i gian đi là Quý khách hàng s½ b¯t g·p đưãc ngay.

- Të dñ án KN Paradise k¿t nÑi đ¿n sân bay quÑc tiÅn Cam Ranh chưa tÛi 5 phút.

- M¥t nay gian t§m 3 phút t£n bÙ nh±m ti¿p c­n đ¿n Bãi Dài.

- Chưa l¡i 15 phút Khi¿n Khách hàng liên k¿t l¡i trung tâm thành phÑ Cam Ranh.

- ChÉ m¥t t§m cái 10 phút là s½ b¯t g·p ngay c£ng biÃn Cam Ranh.

- Ngoài thành, Khách hàng còn đưãc gi£i trí ß thành phÑ biÃn Nha Trang lúc chÉ ĐÑi vÛi 30 phút lái xe là s½ b¯t g·p đưãc ngay.

Të Nhïng tiÇn ích nÙi khu đ¿n Các tiÇn nghi ngo¡i khu vñc mà villa Cam Ranh đang sß hïu đưãc VNREP nói đ¿n hơn đây thì t¡i sao Quý khách đëng thí tr£i nghiÇm Các giá trË h¥p d«n t¡i dñ án KN Paradise ngay të bây giÝ?

trên đây là thông tin dñ án KN Paradise đưãc nh­n xét cũng như chia s» bßi đÙi ngũ VNREP Team, mong r±ng bài vi¿t này s½ mang tÛi nÙi dung tham kh£o t¡o trË giá cho Quý khách hàng.

Go to top