5 điều chúng tôi ngạc nhiên về du an Sunshine Group

5 điều chúng tôi ngạc nhiên về du an Sunshine Group

Чu tư Sunshine Venicia - Sunshine Group

Sunshine Group liên ti¿p cho nên m¯t Nhïng dñ án quy mô lÛn m¡nh trong 5 2019 ß thË trưÝng ViÇt Nam. đëng chÉ lÛn t¡i Hà NÙi & tp HÓ Chí Minh, t­p đoàn Sunshine còn xây dñng m¡nh t¡i thË trưÝng b¥t đÙng s£n thành phÑ HÓ Chí Minh là nơi l¡i ti¿p theo mà Lê Đình Phong muÑn Vài nét l¡i Khách hàng.

Sunshine Diamond River và Sunshine City Sài Gòn là 2 dñ án khßi đÙng quá trình hình nên và phát triÃn cça chç đ§u tư Sunshine Group ß thË trưÝng b¥t đÙng s£n thành phÑ HÓ Chí Minh 5 2019. Nhïng căn hÙ chung cư cao c¥p tÍa l¡c ß vË th¿ đ¹p. nÕi ti¿ng vÁ đ§u tư b¥t đÙng s£n cça thành phÑ HÓ Chí Minh r¥t ¥n tưãng và đang đưãc khá các sñ chú ý.

trong sÑ bài vi¿t này, Le Dinh Phong – SaleReal s½ chia s» tÛi Quý khách thông tin vÁ du an Sunshine Venicia Qu­n 2 là càng chung cư có diÇn tích 0.7ha đang khá sÑt đưãc nhïng chç đ§u tư săn lùng trông muÑn đưãc trân trÍng cho mình cơ hÙi đ§u tư t¡i đây.

căn hÙ Sunshine Venicia có nên đ§u tư?

C­p nh­t thông tin dñ án mÛi cça Sunshine Group vì Lê Đình Phong chung cư và sky villas s½ là S£n ph©m Чu tiên đưãc xây và chào bán thành sàn do chç đ§u tư Sunshine. mái phù hãp Nhïng căn căn hÙ đ³ng c¥p quÑc tiÅn đang hiÇn hïu ngay ß khu Qu­n 2. t¥t c£ Các căn căn hÙ chung cư t¡i đây đÁu có lÑi view nên sông cñc h£o

VÛi S£n ph©m căn hÙ hiÇn thÝi đang t¡o khá nhiÁu Quý khách chú trÍng. HiÇn nay hơn thË trưÝng thì Nhïng chung cư đang là Nhïng Dòng s£n ph©m hot đưãc khá nhiÁu chç đ§u tư muÑn ©n chéa. đó cũng là nguyên do mà căn hÙ Sunshine Venicia tuy chưa đưãc chánh théc mß bán nên thË trưÝng trong 5 2019 nhưng l¡i giành đưãc thå ưu ái cça nhïng chç đ§u tư t¡i thÝi điÃm này l¡i như nhiên.

đánh giá cça Lê Đình Phong vÁ phương pháp đ§u tư Sunshine Venicia – Sunshine Group s½ là chÍn lña hoàn mù ĐÑi vÛi nhïng chç đ§u tư có đç tâm và đç cái đà có thà sß hïu và khai thác logo Sunshine Group png đúng cái Các căn căn hÙ giá trË cao này. HiÇn t¡i thì bÝ b¿n bán chánh théc Sunshine Venicia v«n chưa đưãc công bÑ nên trong sÑ ph§n này ledinhphong s½ chÉ chia s» vÁ Nhïng đánh gía kh£ năng cça căn hÙ chung cư đà Khách hàng có thà hiÃu hơn vÁ r¥t các giá trË mà Dòng s£n ph©m này mang đ¿n cho Khách hàng lúc ©n chéa đưãc nó.

+ vË trí Sunshine Venicia : tÍa l¡c trong khu vñc quy ho¡ch 0.7ha cça t­p đoàn Sunshine Qu­n 2dñ án ©n chéa cho mình càng trong Các vË th¿ đ¹p nh¥t cça căn hÙ chung cư này. tÍa l¡c ß vË th¿ giáp sông Sài Gòn VÛi bưÛc view toàn c£nh khung c£nh sông đ¹p m¯t VÛi làn nưÛc hiÁn hòa và Các bãi biÃn đ§y cát. không chÉ t¡o v­y sinh sÑng ß chung cư Sunshine Qu­n 2 Khách hàng s½ t¡o cho mình càng nơi cñc kó ưu viÇt nh±m sí dång cho måc đích nghÉ dưáng và là điÃm ng¯m bình minh hơn biÃn tuyÇt xinh đ¹p tëng ngày.

+ chung cư Sunshine Venicia thi¿t k¿ ¥n tưãng: bên c¡nh phong c£nh thì chung cư mang trong mình mÙt lÑi sáng trúc đ·c biÇt đ·c s¯c và đ·c s¯c. C£m héng Venicia k¿t thích hãp ĐÑi vÛi phong cách ki¿n trúc ĐËa Trung H£i s½ xây nên Nhïng căn căn hÙ chung cư riêng biÇt gây thành ch¥t sÑng cça Nhïng cư dân thưãng lưu điÃm đây. thå xa xÉ và phóng túng là Nhïng nào mà du khách khi chÍn Sunshine Venicia nh±m mua t¡i và nghÉ dưáng h±ng ngày.

NÙi th¥t căn hÙ t¡i Qu­n 2 cũng là nhân tÑ h¿t séc điÃm nh¥n ĐÑi vÛi ngưÝi coi. Chu dau tu Sunshine Group đã đ§u tư các vào ph§n nÙi th¥t ĐÑi vÛi ch¥t .SÑ tÑt, đ§y đç Các nÙi th¥t nên thi¿t, sí dång công nghÇ 4.0 cho toàn bÙ Nhïng căn căn hÙ chung cư ven sông gây nên thå khác biÇt và mang đ¿n nhiÁu giá trË tích tuyÇt dành cho Quý khách hàng cça mình lúc mua Sunshine Venicia.

+ Can ho Sunshine Venicia môi trưÝng an cư lý tưßng: Đã sß hïu cho mình càng vË trí đ·c biÇt đ¹p t¡i khu vñc Qu­n 2 g§n VÛi khu đô thË Thç Thiêm, Sunshine Group còn phát triÃn ra mÙt hÇ sinh thái tuyÇt vÝi VÛi đ§y đç Nhïng nhân tÑ như nưÛc, cÏ cây, đÙng thñc v­t đà xây ra cho Sunshine Venicia căn hÙ càng điÁu kiÇn sinh sÑng hoàn mù nh¥t mà mÍi du khách khi lưu trú ß đây đÁu có kh£ năng c£m đưãc trân trÍng thå riêng tư.

Xung quanh chung cư Qu­n 2 s½ đưãc trÓng khá nhiÁu cây dëa dÍc Nhïng lÑi đi, Các kênh đào sâu và rÙng. t¡i sao đ¿n như v­y? chç đ§u tư muÑn xây Các căn chung cư này n±m giïa khu vưÝn dëa vì tác đÙng të sông cũng có kh£ năng £nh hưßng l¡i sáng trúc cũng như đÝi an cư t¡i đây, VÛi Các cây dëa d»o dai có kh£ năng h¡n ch¿ £nh hưßng të Các tÑ ch¥t thiên v­y cũng như t¡o thành mÙt phong c£nh xinh đ¹p và b§u môi trưÝng trong lành.

Còn ĐÑi vÛi chu×i kênh r¡ch xung quanh mÍi Nhïng căn căn hÙ chung cư dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2 cũng t¡o ích trong sÑ viÇc xây c£nh quan đ¹p m¯t nhưng điÃm quan trÍng nh¥t đó là Nhïng kênh đào này s½ là tuy¿n đưÝng giao thông nh±m Nhïng chi¿c du thuyÁn siêu sang cça chç nhân Nhïng căn căn hÙ chung cư có kh£ năng thu­n tiÇn đi và tÛi đưãc kh¯p t¥t c£ ch×.

Khác r±ng VÛi Các căn hÙ ß Qu­n 2, Sunshine Group luôn xây ra ch¥t khác biÇt cça mình b±ng Các kinh ti¿t të nhÏ l¡i m¡nh nh±m Khách hàng c£m th¥y hài lòng và thích thú VÛi Các Dòng s£n ph©m cça mình gây nên. Đây đưãc coi là nơi đ·c trưng mà không chÉ Các dñ án, còn Các dñ án chç t¡i căn hÙ chung cư đ³ng c¥p cũng luôn đưãc bi¿t l¡i VÛi tên tuÕi Sunshine nÕi ti¿ng ĐÑi vÛi ch¥t SÑ lưãng cao và thích hãp ĐÑi vÛi xu hưÛng cça tương lai.

có nên đ§u tư Sunshine Venicia? nh­n xét cça Le Dinh Phong là thành ЦU TƯ.

trên đây là mÙt vài nh­n đËnh cça chuyên gia ledinhphong xoay quanh v¥n đÁ đ§u tư chung cư

Palm Island hi vÍng đã dành Quý khách Các thông tin xoay quanh dñ án th­t sñ hïu nghi.

Go to top