Sunshine Group Quan 2 ledinhphong Và lí do khách hàng đầu tư tin mua

Sunshine Group Quan 2 ledinhphong Và lí do khách hàng đầu tư tin mua

Sunshine Venicia c­p nh­t thông tin mÛi nh¥t

Sunshine Venicia dñ án mÛi đưãc phê duyÇt đ§u tư xây t¡i Qu­n 2 – tp thành phÑ HÓ Chí Minh là mÙt trong sÑ Nhïng dñ án lÛn và cao c¥p nh¥t t¡i Qu­n 2 ĐÑi vÛi tÕng quy mô 0.7 ha, vÑn đ§u tư dñ sáng 4 t÷ USĐ.

Là dñ án mÛi cça Sunshine Group đưãc xây dñng të Các dñ án ki¿n trúc nÕi ti¿ng v­y giÛi VÛi c£m héng thi¿t k¿ Venicia mang lÑi ki¿n trúc ĐËa Trung H£i đưãc triÃn khai dñ hơn lo¡i hình khu 5 sao ĐÑi vÛi nhiÁu dËch vå tiÇn ích vui chơi gi£i trí , vui chơi d«n đ§u khu vñc. nh­n xét bßi Lê Đình Phong đây là dñ án mang tính trÍng điÃm đưa tên tuÕi Sunshine Group l¡i ĐÑi vÛi Các chç đ§u tư ß sàn BDS thành phÑ HÓ Chí Minh 5 2019.

phía c¡nh dñ án t¡i Qu­n 2 thì t­p đoàn Sunshine cũng đã triÃn khai xây mÙt dñ án căn hÙ chung cư ß khu Qu­n 7. Hai dñ án thành m¯t cùng vÛi thÝi kó vàng h³n s½ gây ch¥n đÙng hơn thË trưÝng BDS Qu­n 2, lôi kéo đưãc khá nhiÁu chç đ§u tư hơn kh¯p c£ nưÛc đ¿n ĐÑi vÛi thành phÑ HÓ Chí Minh tñ đưÝng cça Quý khách hàng VÛi Nhïng dñ án đ³ng c¥p quÑc t¿ đón ti¿p hàng ngàn lưãt Quý khách dùng chân, lưu trú dài ngày b±ng ch¥t SÑ lưãng dËch vå tuyÇt vÝi chưa m×i t¡o trưÛc đây.

Các dñ án mÛi cça Sunshine Group t¡i thành phÑ HÓ Chí Minh ĐÑi vÛi tương l¡i hình thành ra Các dñ án đ³ng c¥p d«n đ§u ß ViÇt Nam.

C­p nh­t thông tin dñ án Sunshine Venicia

có tên kinh doanh là Sunshine Venicia dưÛi lúc t­p đoàn Sunshine mua l¡i dñ án Qu­n 2. dñ án này tÍa l¡c t¡i góc đưÝng 34 & 39 thuÙc đËa ph­n PhưÛc ĐÓng thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh.

chç đ§u tư này s½ phát triÃn dñ án ß Qu­n 2 dña trên mô hình Intergated Resort VÛi Nhïng dñ án sáng trúc và lÑi phÑi c£nh theo c£m héng Venicia & ĐËa Trung H£i khá đ·c trưng và Vưãt b­c. sß hïu diÇn tích xây dñng phéc dñ án mÛi ß thành phÑ HÓ Chí Minh là 0.7 ha cùng vÛi sÑ tiÁn bÏ thành cça t­p đoàn Sunshine Group là 4 t÷ USD thì dñ án này s½ ©n chéa Các hình théc BDS cao c¥p như: chung cư và sky villas.

Lê Đình Phong chia s» thông tin vÁ quy mô Sunshine Venicia bao gÓm t¡o mÙt block duy nh¥t đưãc phát triÃn, VÛi tÕ sÑ 293 căn hÙ đưãc tung thành thË trưÝng.

Theo thông tin të SaleReal đưãc trân trÍng thì vào quý 4/2019 t­p đoàn Sunshine đơn vË chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia s½ tái khßi đÙng l¡i quá trình phát triÃn dñ án mÛi ß Qu­n 2 và s½ hoàn thành Nhïng h¡ng måc TrưÛc tiên như căn hÙ chung cư Palm Island cùng vÛi Các dËch vå cơ sß v­t ch¥t khác vào năm 2022.

HiÇn ß chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia v«n chưa công bÑ thông tin chánh théc vÁ giá bán căn hÙ chung cư Palm Island. Quý khách hàng t¡o kh£ năng liên hÇ VÛi ledinhphong ho·c SaleReal nh±m có đưãc nh­n đËnh và méc bÝ b¿n bán tham kh£o të Các chuyên gia.

có nên đ§u tư Sunshine Venicia hay không?

Đã t¡o nhïng chç đ§u tư đ·t nên câu hÏi: Чu tư Sunshine Venicia có nên không?

sñ th­t vÁ v¥n đÁ này theo góc nhìn cça Le Dinh Phong VÛi mÙt dñ án như dñ án Sunshine Group thành phÑ HÓ Chí Minh thì v¥n đÁ đ§u tư là nhân tÑ ra khi¿n. Nhưng đëng ph£i chç đ§u tư nào cũng t¡o đç kh£ năng nh±m đ§u tư vào dñ án này càng cách lâu dài và hiÇu qu£. chánh vì v­y v¥n đÁ đ§u tư hay không thì Nhïng chç đ§u tư thành tham kh£o tư v¥n të Nhïng chuyên gia SaleReal đà t¡o thêm hiÃu bi¿t vÁ viÇc này.

Lê Đình Phong s½ đánh giá đúng méc Nhïng nào mình bi¿t vÁ dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2 đà Quý khách t¡o thà tham kh£o thêm.

+ vË trí đ¹p n±m ß Qu­n 2 nơi chÉ m¥t 10 phút nh±m l¡i të trung tâm thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh và 20 phút tÛi khu đô thË Phú h£o Hưng Qu­n 7.

+ không gian đ§u tư b¥t đÙng s£n căn hÙ tuyÇt mù ĐÑi vÛi sñ yên tĩnh, không gian sÑng trong lành, gió mát të biÃn, các cây xanh, nưÛc biÃn xanh và cát tr¯ng gây thành mÙt dñ án vô cùng ch¥t Lưãng đ£m b£o đưãc Các y¿u tÑ ph£i thi¿t đáp éng đưãc đòi hÏi cça Quý khách trong sÑ nưÛc cũng như Nhïng đoàn Quý khách hàng quÑc t¿ đ¿n đây căn hÙ.

+ Quy ho¡ch khoa hÍc ĐÑi vÛi Nhïng tiÇn nghi ch¥t .SÑ cao, Các đËa điÃm lưu trú cho Quý khách hàng tÍa l¡c giïa Các khu vñc vưÝn cây non thân t¥t ĐÑi vÛi môi trưÝng, xây c£m giác hài hòa giïa con ngưÝi và c£nh quan ch× đây.

+ Đưãc đ§u tư phát triÃn bßi thương hiÇu Sunshine Group đơn vË kinh doanh BDS m¡nh d«n đ§u t¡i ViÇt Nam. càng doanh nghiÇp t¡o đç kh£ năng và đáng ledinhphong.vn tin c­y đà hoàn thành mÍi dñ án Sunshine Venicia rÙng 0.7 ha này đ£m b£o đưãc ch¥t SÑ lưãng, ti¿n đÙ cũng như Nhïng yêu c§u vÁ xây dñng dñ án thân thiÇn.

trên đây là mÙt sÑ lý do thành đ§u tư chung cư Palm Island Sunshine Venicia bßi Le Dinh Phong hi vÍng cung c¥p thêm Các thông tin hïu nghi cho Quý khách.

Go to top