SaleReal niềm mơ ước của bạn trẻ

SaleReal niềm mơ ước của bạn trẻ

Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 đưãc các chuyên gia BDS nh­n xét cao do dñ án triÃn khai vì nhà đ§u tư uy tín, tiÇn nghi đa d¡ng, đãi s½ làm mưa làm gió t¡i thË trưÝng căn hÙ chung cư cao c¥p qu­n 7 trong sÑ thÝi gian đ¿n. đËa th¿ căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn t¡i đâu? tiÁm năng phát triÃn nhìn të vË trí vÁ sau nên sao? giá bán t¡o cao không? tiÇn nghi Eco Green Sài Gòn nên sao?

trong sÑ bài vi¿t này SaleReal s½ đi Đánh giá kù thông tin chi ti¿t dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 nh±m Khách hàng t¡o thà hiÃu rõ hơn vÁ dñ án. bên c¡nh đó chúng tôi cũng s½ bÕ sung Nhïng thông tin khác vÁ chç đ§u tư, th§u xây, quy mô dñ án, bÝ b¿n bán đà Khách hàng có cách nhìn cå thà nh¥t vÁ dñ án NÕi trÙi này.

ban chung cu eco green

Thông tin đËa th¿ Eco Green Sài Gòn Qu­n 7

Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 n±m t¡i vË trí đ¯c đËa là m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân Thu­n, Qu­n 7, TP bà Chí Minh. Ngay ß khu vñc trung tâm Qu­n 7. không gian sÑng khá hoàn mù, thoáng mát, nhưng cũng ko quá tách biÇt ĐÑi vÛi khu vñc trung tâm ra phÑ. tÕng diÇn tích dñ án kho£ng 14,36 ha trong sÑ đ¥y dành riêng biÇt 9ha đà phát triÃn, k¿t c¥u m£ng xanh và hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t.

dña tÍa l¡c ngay tråc giao thông chánh mà NguyÅn Văn Linh, tuy¿n giao thông huy¿t m¡ch cça khu vñc Nam Sài Gòn nên v¥n đÁ di chuyÃn tÛi Nhïng khu khác khá thu­n lãi, tích liên k¿t vùng r¥t cao.

dñ án xây bßi Công ty CP Чu tư xây dñng Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn) hay còn gÍi là nhà đ§u tư.

dñ án Eco Green Sai Gon ©n chéa t¥t c£ 50 tiÇn nghi nÙi khu vñc nh±m phåc vå ngưÝi dân như là trưÝng m§m xanh, công viên, khách s¡n chç hàng 5 sao trung tâm mái chéc sñ kiÇn, trung tâm thà thao, phong thà hình, khu vñc spa, khu t­p yoga, qu£ng trưÝng, vưÝn nưÛng bbq, khu ©m thñc, thư viÇn, phòng sinh ho¡t chung, đưÝng ch¡y bÙ, bà bơi.. Trang thi¿t bË nÙi th¥t dñ án SaleReal là trang thi¿t bË cao c¥p, đây s½ là dñ án tuyÇt mù cça ngưÝi dân ra phÑ.

tiÇn nghi nÙi khu đa d¡ng thành dân cư đëng nên ph£i di chuyÃn đâu xa nh±m tìm ki¿m do ngay trong sÑ khu dñ án đã sß hïu càng hÇ thÑng tiÇn nghi vô cùng đ³ng c¥p. Chúng tôi s½ TÕng quan mÙt vài tiÇn ích h¥p d«n tÛi Quý khách hàng như là:

ban chung cu eco green

- Trung tâm kinh doanh Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 n±m ngay m·t tiÁn NguyÅn Văn Linh. Tòa chç kinh doanh mày còn đưãc k¿t hãp të trung tâm thương m¡i gi£i trí và khách s¡n, văn phòng đưãc thi¿t k¿ theo chu©n mñc ch¥t Lưãng 5 sao, văn phòng có quy mô tÛi hàng trăm điÃm ngÓi cùng Nhïng c¥u trúc chç hàng đ³ng c¥p ĐÑi vÛi đa d¡ng.

- Công mĩ thoáng mát, k¿t phù hãp qu£ng trưÝng di chuyÃn bÙ, phÑ ch¡y bÙ, tiÃu c£nh thác,gò đÓi....

Thông tin vÁ bÝ b¿n bán căn hÙ Eco Green Sài Gòn

Theo thông tin nÙi bÙ të chç đ§u tư Xuân Mai thì bÝ b¿n bán chung cư Eco Green Sài Gòn s½ dao đÙng të 55 - 60 triÇu/m2. Nhìn cùng so sánh bÝ b¿n này cũng còn khá mÁm so ĐÑi vÛi bÝ b¿n bán chung cư và chç đ¥t ß khu vñc Phú mù Hưng thÝi gian qua, Eco Green Sài Gòn là mÙt cơ hÙi tÑt nh±m Quý khách hàng t¡o kh£ năng tranh thç giï b¯t n¿u quy¿t đËnh chÍn mua chç t¡i khu vñc Qu­n 7 VÛi méc giá vëa nên và dñ ki¿n s½ tăng lên theo thÝi gian.

du an eco green

chç m«u dñ án Eco Green Sài Gòn như v­y nào?

nhà m«u dñ án là nơi Giúp Quý khách hàng nhìn vào đ¥y nh±m mưÝn tưãng vÁ Các kinh ti¿t căn hÙ chung cư cũng như hiÃu rõ trên vÁ cái bÑ trí, xây tiÇn nghi, môi trưÝng sÑng t¡i đây như th¿ nào. nh±m đáp éng nhu c§u tham thà chç m«u cça Quý khách hàng, thành nhà đ§u tư dñ án Eco Green Sài Gòn đã c¥u trúc nhà m«u ñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 ngay t¡i khuôn viên dñ án, nh±m Quý khách hàng đơn gi£n tham quát. v¥n đÁ đ·t nhà m«u mÛi dñ án thñc Khi¿n Quý khách hàng dÅ hình dung thành Nhïng căn hÙ và quy mô dñ án sau này. Làm Khách hàng c£m có đưãc dñ án tÑt và t¡o t§m nhìn sát VÛi thñc t¿ hơn.

HiÇn t¡i nhà m«u Eco Green Sài Gòn v«n đang trong quá trình triÃn khai, s½ hoàn thành trưÛc ngày mß bán đà Quý khách t¡o kh£ năng qua đó mà có t§m nhìn rõ hơn vÁ thñc tiÅn chung cư và quy¿t đËnh t¡o ra mua dñ án đà t¡i hay không?

hình théc chç m«u dñ án Eco Green Sài Gòn s½ đưãc phát triÃn căn b£n theo lo¡i hình tiêu chu©n bao gÓm khu s£nh ti¿p, bÙ ph­n tư v¥n, sa bàn dñ án,lo¡i hình căn hÙ chung cư të 1 l¡i 3 PN cho Quý khách hàng tham thà kh£o nghiÇm.

chung cu eco green

hơn đây là Nhïng thông tin tÕ hãp xa l¡ nh¥t vÁ dñ án Eco Green Sài Gòn mà SaleReal muÑn gíi tÛi Quý khách hàng. NguÓn thông tin mà chúng tôi vëa c¥p là nguÓn thông tin đáng tin c­y të nÙi bÙ chç Xuân Mai. Hy vÍng s½ Giúp ích hơn cho Quý khách trong viÇc tìm ki¿m căn hÙ sÑng tuyÇt mù cho gia đình mình.

c§n đưãc tư v¥n Nhïng thông tin l¡ nh¥t vÁ dñ án như giá bán, ti¿n đÙ nên toán lo¡i hình mua nhà tr£ góp, gi£i pháp tài chánh hay thË trưÝng chung cư Qu­n 7 Khách hàng cũng t¡o kh£ năng liên hÇ trñc ti¿p VÛi chúng tôi ß công ty b¥t đÙng s£n SaleReal.

Go to top