du an eco green SaleReal xuất hiện trong bối cảnh thị trường ra sao?

du an eco green SaleReal xuất hiện trong bối cảnh thị trường ra sao?

Khái quát dñ án chung cư Eco Green Sài Gòn cça chç đ§u tư Xuân Mai

Eco Green Sài Gòn là mÙt dñ án cñc kó thú vË đưãc chç đ§u tư Xuân mai triÃn khai ngay trong lòng Qu­n 7. dñ án chÝ s½ mang tÛi cho Khách hàng mÙt chÍn an cư lý thú ß khu vñc Nam Sài Gòn.

dñ án ©n chéa đËa th¿ đ¯c đËa, m¡ng lưÛi tiÇn nghi phong phú và thu hút.

Bài vi¿t này SaleReal Team s½ Tìm hiÃu tÛi Quý khách thông tin vÁ căn hÙ Eco Green Sài Gòn đà Quý khách có thà hiÃu rõ trên dñ án vô cùng h¥p d«n này.

chung cu eco green

Thông tin căn hÙ Eco Green Sai Gon

Eco Green Sài Gòn là dñ án mái phù hãp kinh doanh bao gÓm eco green saigon dËch vå, khách s¡n và nhà t¡i cao c¥p và m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t vưãt trÙi, xây dñng thành càng khu compound VÛi cÙng đÓng dân cư đÓng bÙ.

tÕng diÇn tích dñ án kho£ng 14,36 ha n±m t¡i đËa th¿ đ¯c đËa là m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân Thu­n, Qu­n 7, TP bà Chí Minh. Đưãc chç đ§u tư XuanMai Corp t¡o tên đ§y đç là Công ty CP Чu tư xây dñng Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn) làm tÕ th§u xây dñng VÛi chu×i tiÇn nghi nÙi khu cao c¥p, trang thi¿t bË nÙi th¥t cao c¥p cho tÛi không gian sÑng xanh an lành. dñ án Eco Green Sài Gòn s½ trß thành ch× sÑng tuyÇt mù cça dân cư nên phÑ.

nhà đ§u tư XuanMai Corp (Công ty CP Чu tư phát triÃn Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn)) là mÙt trong Các chç đ§u tư t¡o tên tuÕi, tên tuÕi này g¯n liÁn VÛi nhïng dñ án đáng giá ß Hà NÙi.

chç đ§u tư thưÝng xuyên hãp tác ĐÑi vÛi Nhïng đÑi tác chi¿n lñc nưÛc ngoài có nên tñu, kù thu­t cao, trong sÑ quá trình phát triÃn Các dñ án, Nhïng đơn vË thi¿t k¿ tòa chç, c¥u trúc c£nh quát tên tuÕi như là Plus Architecture Australia, Bruce Henderson Architects, Australia phå trách c¥u trúc, concept, Văn phòng bán hàng và căn hÙ....

ban chung cu eco green

– tÕ th§u xây dñng dñ án Eco Green Sai Gon là EPC, Công ty Bình ĐËnh ViÇt Nam và Công ty an Phong là đơn vË thi công móng cÍc, Công ty tư v¥n và thi¿t k¿ Xuân Mai (XMT) là đơn vË thi công k¿t c¥u cça mÍi tháp căn hÙ ß dñ án.

Xét vÁ y¿u tÑ sinh thái và môi trưÝng an cư ß căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n m¥y ch¯n, đây là càng trong Nhïng chung cư đưãc thi¿t k¿ theo chu©n mñc sinh thái VÛi ch¥t SÑ lưãng điÁu kiÇn sinh sÑng đ·c biÇt thú vË, dñ án t¡o công mĩ cây non trung tâm và mÍi Nhïng nhân tÑ vÁ kho£ng xanh, đÙ che phç luôn đ·t lên d«n đ§u VÛi 70% còn l¡i 30% dùng đà xây dñng Các tháp căn hÙ.

nhà đ§u tư c¥u trúc Eco Green Sai Gon gÓm 7 tòa chung cư, h§u h¿t Các tháp căn hÙ đÁu t¡o 2 l¡i 3 t§ng h§m đà xe. RÙng rãi, tiÇn lãi cho dân cư sí dång. chung cư cao c¥p Eco Green Sai Gon đÁu đưãc thi¿t k¿ të 2 đ¿n 3 phòng ngç, diÇn tích đa d¡ng të 52m2 đ¿n 92m2, VÛi bưÛc cía và bưÛc ban công khác nhau, thích hãp VÛi t¥t c£ cung m¡ng, chính vì th¿, Quý khách t¡o kh£ năng yên tâm chÍn lña Nhïng chung cư mà mình muÑn chéa đñng.

Ngoài chung cư đ³ng c¥p, dñ án Eco Green Sai Gon còn có căn hÙ chung cư kinh doanh và dËch vå, Khách s¡n đ³ng c¥p, Văn Phòng h¡ng A, Shophouse, Officetel ß tòa tháp trung tâm ngay m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh.

dñ án Eco Green Sai Gon sß hïu mÍi 50 tiÇn ícc nÙi khu vñc đà phåc vå ngưÝi dân như là trưÝng m§m xanh và trưÝng tiÃu hÍc, công mĩ Eco-Green, khách s¡n cao c¥p, trung tâm mái chéc sñ kiÇn, trung tâm thà thao như phòng thà hình, dËch vå khi¿n đ¹p spa, yoga, qu£ng trưÝng ánh sáng, khu ©m thñc vưÝn nưÛng BBQ, thư viÇn à phòng sinh ho¡t chung, đưÝng ch¡y bÙ, hÓ bơi 4 mùa t¡o y¿u tÑ hòa nhiÇt đÙ theo mùa…

du an eco green saigon

Xét vÁ y¿u tÑ pháp lý dñ án Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n th¥y pháp lý căn hÙ r¥t rõ ràng, Khách hàng t¡o thà yên tâm đ§u tư l«n mua t¡i, sÕ hÓng m×i căn s½ c¥p trong vòng 6 tháng nói të ngày bàn giao nhà, ©n chéa lâu dài theo quy đËnh pháp lu­t, NgưÝi ViÇt Nam hình théc chéa đñng lâu dài, t¡o sÕ cung c¥p quyÁn sí dång, ngưÝi nưÛc ngoài đưãc cho thuê dài h¡n ĐÑi vÛi t¡i h¡n là 50 5 theo lu­t pháp hiÇn hành.

Dñ ki¿n bàn giao quý 2, năm 2021. HiÇn ß dñ án đang thi công ph§n móng cÍc, tiêu chu©n bË cho thÝi kó Чu tiên chào bán.

hơn đây là thông tin căn b£n vÁ căn hÙ Eco Green Sai Gon Qu­n 7 mà SaleReal Team muÑn gíi l¡i Quý khách hàng. Hy vÍng Nhïng thông tin mà SaleReal Team cung c¥p s½ Khi¿n nghi trên cho Quý khách hàng trong sÑ viÇc chÍn tìm ki¿m căn hÙ chung cư sinh sÑng cho gia đình Quý khách.

Thông tin vÁ bÝ b¿n bán và phương théc thanh toán xa l¡ nh¥t dñ án Eco Green Sai Gon s½ đưãc Các chuyên gia SaleReal Sơ lưãc đ¿n Quý khách cå kh£ năng nh¥t t¡i công ty b¥t đÙng s£n SaleReal. t¡i đây b±ng 6 5 kho£n nghiÇm vÁ sàn BDS Tp. Hcm Nhïng chuyên gia s½ đưa nên Nhïng lÝi khuyên chân nên nh¥t tÛi Quý khách.

Go to top